Tilvenning på Bergetippen barnehage

Tilvenning på Bergetippen barnehage

For å ivareta barna sitt tilknytingsbehov i starten i barnehagen brukar vi Foreldreaktiv tilvenning basert på «Jåttåmodellen». Modellen er inspirert av nyare teori og erfaringar frå mange år med tilvenningar i ulike barnehagar. Den vektlegg kor viktig dei føresette er for barnet når barnet begynner i barnehage.

Målsettinga med foreldreaktiv tilvenning

Oppstarten i barnehagen skal gje barna ei sikker hamn for nære og trygge relasjonar.

Vi i Bergetippen har hatt foreldreaktiv tilvenning i fleire år og erfaringane viser at barna blir raskare trygg på avdelinga og får lettare tilknyting til personalet. For at barna skal få ei god tilknytingstid i barnehagen er det viktig å sette av god tid. For barn under 3 anbefaler vi å sette av fem dagar til oppstarten. For barn over 3 år varierer det, vi ser an barna sitt behov og avtaler med foreldre når vi ser korleis det går.

Informasjonsskriv om Foreldreaktiv tilvenning (PDF, 245 kB)

Tryggleikssirkelen

I arbeidet med å skape gode relasjonar til kvart enkelt barn brukar vi Tryggleikssirkelen (Circle of Security) som utgangspunkt. Tryggleikssirkelen synleggjer to grunnleggjande behov hos barnet:

  1. Behovet for tilknyting
  2. Behovet for utforsking

 

Tilknytingsperson

Alle barn i Bergetippen barnehage får ein tilknytingsperson når dei begynner i barnehagen og når dei byter avdeling. Det vil seie at ein vaksen har det spesielle ansvaret for oppfølging av barnet. 

Meir informasjon om tilknytingspersonen sine oppgåver står i skrivet Foreldreaktiv tilvenning i Bergetippen barnehage. (PDF, 245 kB)

Samarbeid og informasjonsutveksling om nye barn

  • I mai-juni vert det arrangert eit foreldremøte for foreldre til nye barn. Der blir det informasjon om Foreldreaktiv tilvenning og Tryggleikssirkelen. 
  • Barnehagen inviterer til ein samtale før barnet skal starte i barnehagen, slik at begge partar kan førebu seg best muleg til barnet sin start i barnehagen.

Kontaktinformasjon

Synnøve Karin Rishaug
Styrar
E-post
Mobil 469 06 721
Monica Helseth
Assisterande styrar
E-post
Mobil 469 13 173

Opningstider

Barnehagen er open frå kl. 07.00 til 16.30

Adresse

Besøksadresse:
Vollskaret 4
6409 Molde

Postadresse:
Nyjordvegen 12
6480 Aukra