Saksbehandling og arkiv

Kommunen behandlar personopplysingar i den elektroniske saks- og arkivsystemet. Opplysingane blir lagra for no- og ettertid, jf. arkivlova.

Servicessjefen er delegert behandlingsansvarleg for arkivet. Arkivleiar er delegert dagleg ansvar for drifta av kommunen sitt arkiv. Kommunen har databehandlaravtale med leverandøren.

Sak- og arkivsystemet følgjer offentlege standard (NOARK) og er tilgangsstyrt. I tillegg blir fleire fagsystem nytta innanfor dei einskilde verksemdene for saksbehandling. Der fagsystemet også er eit arkivsystem, følgjer dette NOARK Einingsleiar er ansvarleg for den daglege arkiveringa i fagsystemet.

Kva for personopplysningar registrerar vi i saks- og arkivsystemet?

Vi registrerer personopplysingar som namn, adresse, telefonnummer og annan relevant informasjon som går fram av henvendinga kommunen mottek. Fødselsnummer blir registrert i saker når det er nødvendig for sikker identifikasjon og for å gjere det mogeleg med elektronisk utsending av dokument. Sak- og arkivsystemet og fagsystem hentar adresse frå folkeregisteret og Brønnøysundregisteret. Saksdokument kan i tillegg innehalde både teiepliktig informasjon og sensitive personopplysingar.  

Oversikt over personopplysningar som blir registrert i saks- og arkivsystemet

I saks- og arkivsystemet har kommunen registrert informasjon om ulike tenestemottakarar som barnehagebarn, elevar og andre brukarar av kommunale tenester. Nedanfor følgjer ei liste over kva type personopplysningar som blir registrert i saks- og arkivsystemet: 

 • Namn
 • Adresse
 • Anna kontaktinformasjon
 • ID-nummer
 • Gards- og bruksnummer
 • Helseopplysningar
 • Foto/bilder
 • Bilnummer
 • Økonomiske forhold
 • Sosiale forhold
 • med meir

Postjournal

Kommunen sin offentlege postjournal ligg på kommunen si heimeside. Dette er ein journal over kommunen sine inngåande og utgåande dokument som blir registrert i sak- og arkivsystemet. Journalføringar i andre fagsystem blir ikkje lagde på offentleg journal. 

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30