Informasjon lagra i elektroniske skjema

Kommunen bruker elektroniske skjema for å forenkle og effektivisere forvaltingsoppgåvene våre. Desse ligg tilgjengeleg på nettsidene våre. Kommunen bruker Acos elektroniske skjemaløysing.

Vi har databehandlaravtale med Acos. Skjemaa blir overførte til kommunen sine servar, og til importsentralen. Frå der vert skjema lagra i saks- og arkivsystemet vårt.  På grunn av informasjonstryggleik knytte til sensitiv informasjon, kan du ikkje søkje elektronisk på alle tenester sjølv om skjema ligg på nettsida. Desse må sendast per post.

Kommunen brukar elektronisk skjema for innmelding av feil og manglar på kommunale veg, veglys, vatn, avløp, friluft og uteområde, renovasjon i "Meld inn feil"-funksjonen. Personopplysingar (namn, e-postadresse og telefonnummer) som blir registrerte i Meld inn feil, blir sletta etter 6 månader. "Avidentifiserte" opplysingar blir nytta til statistikkformål. Det er frivillig å melde saker i Meld inn feil. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30