Tilskot til inkludering av barn og unge

Tilskot til inkludering av barn og unge

Frivillige lag og organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søkje om tilskotet som er lyst ut av Bufdir.

Om ordninga

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og deltaking i samfunnet. Ordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppa er barn og unge i alderen frå 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å hamne i utanforskap.

Søknadsfrist 2023

Frist for å søkje er 18. november 2022.

Meir informasjon og søknadsskjemaet

Tilskot til inkludering av barn og unge er ei tilskotsordning i regi av Bufdir og det er også direktoratet som behandlar alle søknadar. Du finn meir informasjon om ordninga og korleis du kan søkje på Bufdir si heimeside.

Søk om tilskot