Reguleringsplan Hollingen næring- og sentrumsområde - Ny melding om oppstart grunna utvida planområde.

Reguleringsplan Hollingen næring- og sentrumsområde - Ny melding om oppstart grunna utvida planområde.

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan Hollingen næring- og industriområde.

Det vart varsla oppstart gjennom brev til berørte partar og annonse i Romsdals Budstikke den 06.11.2018, men på grunn av ein inkurie mottok ikkje fylkesetatane oppstartsmeldinga. På bakgrunn av dette, og at kommunen ser det som naudsynt å utvide planområdet, vert det meldt ny oppstart av planarbeidet.

Saksdokument og merknadar til oppstartsmeldinga

Eventuelle merknadar til oppstartsmeldinga skal sendast kommunen innan 25.01.2019. Du finn alle saksdokument og vår tilbakemeldingsformular på Aukra kommune sin planportal.

Fann du det du leita etter?