Reguleringsplan Hollingen - melding om oppstart

Reguleringsplan Hollingen - melding om oppstart

Frist for merknadar: 9. desember

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, varslar Aukra kommune at det vert starta arbeid med reguleringsplan for Hollingen industriområde.

Du finn alle saksdokument i tabellen nedst i artikkelen. Eventuelle merknadar til oppstartsmeldinga skal sendast kommunen innan 09.12.2018, og vi ber om at du nyttar funksjonen «send ein uttale til planen" i kommunens planportal, der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.