Reguleringsplan gang og sykkelveg Smågetoppen - høyring og offentleg ettersyn

Reguleringsplan gang og sykkelveg Smågetoppen - høyring og offentleg ettersyn

Frist for merknadar er 30. januar 2023.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, har Drift og arealutvalet i møte den 23.11.2022, politisk sak 19/22, vedteke å leggje reguleringsplan gang og sykkelveg Smågetoppen ut til høyring og offentleg ettersyn i åtte (8) veker.

Planforslaget vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioda 30.11.2022 – 30.01.2023.

Plandokumenta er gjort tilgjengelege på kommunen sin planportal: www.aukra.kommune.no –Planportal, bygg, eigedom og veg – Planar, reguleringsplanar og høyringar – Sei di meining.