Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Regjeringa innfører strengare nasjonale tiltak

Regjeringa innfører strengare nasjonale tiltak

For å hindre at smitten skal spreie seg til område i landet med liten smitte, innfører regjeringa etter råd frå Helsedirektoratet og FHI strengare nasjonale tiltak. Tiltaka tre i kraft frå midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjeld inntil vidare. Det skal gjerast ei ny vurdering innan 12. april.

Nye tilrådingar

 • Ein-meteren blir no til to-meteren. Hald 2 meter avstand til andre der det er mogeleg, bortsett frå dei du bur med, kjærasten din eller 1-2 faste kontaktar om du bur aleine. Dette vil ikkje gjelde for helsetenesta,barnehagar og skular, eller andre tenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tenestene.
 • Vi tilrår maks. to gjestar på besøk.
 • Dersom du kjem frå eit område med høgt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsgjesting eller ha overnattingsgjesting. Dei som bur aleine og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsgjesting av ein til to faste venner.
 • Du bør avgrense sosiale kontaktar mest mogeleg.
 • Vi tilrår bruk av munnbind på alle stader der det ikkje er mogeleg å halde to meter avstand.
 • Vi tilrår folk å berre nytte seg av kjøpesenter og varehus i heimkommunen.
 • Vi tilrår at alle reiser som ikkje er nødvendige blir utsett med desse unnataka:
 • Reiser til arbeid når det ikkje er mogeleg med heimekontor.
 • Reiser heim til familien for studentar utan familie der dei studerer.
 • Reiser til hytte saman med eigen husstand.
 • Det er tidlegare bestemt at det skal vere digital undervising i universitet, høgskular og fagskular frå og med 6. april. Dette blir no framskunda til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfeste reglar

 • Det blir forbod mot skjenking av alkohol over heile landet.
 • Det blir forbode med innandørs organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne, med unnatak for profesjonelle toppidrettsutøvarar.
 • Treningssenter kan halde ope for dei som er busett i kommunen. Treningssentera kan også halde ope for dei som er busett i andre kommunar, dersom dei skal nytte følgjande tilbod:
  • rehabilitering og opptrening som blir tilboden individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestillast time til.
 • Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande skal halde stengt, men kan halde følgjande tilbod ope:
  • skulesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for personar under 20 år og symjing for profesjonelle toppidrettsutøvarar.
  • rehabilitering og opptrening som blir tilboden individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • anna individuell behandling som det kan bestillast time til og kvar bad er ein del av behandlinga.
 • Moroparkar, bingohallar og liknande underhaldningstilbod blir stengde.
 • Arbeidsgivar skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå på alle arbeidsplassar det er praktisk mogeleg.
 • Personar som returnerer til Noreg etter unødvendige utanlandsreiser må vere heile karantenetida på karantenehotell. Dette tre i kraft frå midnatt, natt til måndag 29. mars.
 • Vi tilrår at alle planlagga arrangement blir avlyste. Dersom arrangement ikkje kan utsetjast gjeld desse reglane:
  • Innandørs er det lov med 20 personane på arrangement med faste, tilviste sitjeplassar.
  • Innandørs er det lov med 50 personane på idrettsarrangement for personar under 20 år som tilhøyrer idrettslag i same kommune.
  • Utandørs tillaten sin berre 50 personar på arrangement.
  • Det blir tillate med 50 personar i gravferder og bisetjingar når det blir nytta faste tilviste plassar.

Strengje regionale og lokale tiltak gjeld framleis

Regjeringa har innført det strengaste tiltaksnivået (tiltaksnivå A) i 70 kommunar.

Råd for påska 2021 

Sosial kontakt

 • Ein-meteren blir no til to-meteren. Hald 2 meter avstand til andre der det er mogeleg, bortsett frå dei du bur med, kjærasten din eller 1-2 faste kontaktar om du bur aleine. Dette vil ikkje gjelde for helsetenesta,barnehagar og skular, eller andre tenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tenestene.
 • (nytt)
 • Bruk munnbind når det ikkje er mogeleg å halde avstand. (nytt)
 • Vi tilrår maks. to gjestar på besøk. Ha helst kontakt med dei same over tid. (nytt)
 • Alle arrangement som det ikkje er absolutt nødvendig å gjennomføre, bør utsetjast. (nytt)
 • Du bør avgrense sosiale kontaktar mest mogeleg. (nytt)

Handling

 • Vi tilrår folk å berre nytte seg av kjøpesenter og varehus i heimkommunen.

Reiser

 • Reiser til utlandet blir frårådt.
 • Unngå unødvendige reiser innanlands.
 • Ein kan reise på hytta eller hotell innanlands, men unngå kollektivtransport dersom det er mogeleg.
 • Personar som reiser til kommunar med mindre strengje tiltak bør som ein hovudregel følgje tilrådingane som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg.

Arbeidsplassar

 • Heimekontor for alle som har høve.
 • Arbeidsgivar skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå på alle arbeidsplassar der det er praktisk mogeleg. (nytt)

Idretts- og fritidsaktivitetar

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt. Dei er unnateke frå tilrådinga om avstanden om ein meter når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangement som samlar deltakarar frå same kommune. Innandørs kan det vere inntil 50 personar på slike arrangement. Utandørs er grensa 50, det inkluderer utøvarar, trenar, dommarar og eventuelle tilskodarar. Dersom barn og unge trenar med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillèt det.
 • Barn og unge under 20 år som driv med idrettar som ikkje inneber nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrins eller region der region blir brukte som geografisk inndeling
 • Utandørs kan vaksne drive organisert trening dersom det er mogeleg å halde god avstand.
 • Toppidrettsutøvarar kan trene som normalt, både utandørs og innandørs.
 • Toppidrettsarrangement tillaten sin, med unnatak av seriespel som framleis blir utsett tilrådd i toppidretten. Det gjeld også treningskampar mot andre lag utanfor eigen klubb. Dette gjeld også i idrettar som er utanfor sesong, medrekna fotball. Det blir tilrått framleis utsett for å avgrense mobilitet og sosial kontakt.

Høgare utdanning

 • Lokale ved universitet, høgskular og fagskular blir haldne stengde for elevar og studentar, slik at undervisinga skjer digitalt. Bibliotek og lesesalar kan halde ope. (nytt)
 • Institusjonane kan gjere unnatak frå stenging dersom tilgang til lokala er avgjerande for studentar som er avhengig av forsøk eller "ferdighetstrening" som ikkje kan gjennomførast digitalt, og det er nødvendig for å oppretthalde progresjonen i studiet. (nytt)

Reglar for heile landet

Idretts- og fritidsaktivitetar

 • Forbod mot innandørs organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne, med unnatak for profesjonelle toppidrettsutøvarar. (nytt)
 • Treningssenter kan halde ope for dei som er busett i kommunen. Treningssentera kan også halde ope for dei som er busett i andre kommunar, dersom dei skal nytte følgjande tilbod: rehabilitering og opptrening som blir tilboden individuelt eller i mindre grupper med arrangør, individuell trening og behandling som det kan bestillast time til.
 • Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande skal halde stengt, men kan halde følgjande tilbod ope:
 • skulesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for personar under 20 år og symjing for profesjonelle toppidrettsutøvarar.
  • rehabilitering og opptrening som blir tilboden individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • anna individuell behandling som det kan bestillast time til og kvar bad er ein del av behandlinga.
 • Stenging av underhaldningstilbod som moroparkar, bingohallar og  . (nytt)

Reiser

 • Personar som har vore på unødvendige utanlandsreiser, må opphalde seg på karantenehotell heile karanteneperioden (nytt – gjeld frå midnatt, natt til 29. mars)

Private samankomstar og arrangement

 • Inne: 20 personar med faste, tilviste sitjeplassar (ned frå 100)
 • Inne: 50 personar i gravferder og bisetjingar med faste, tilviste sitjeplassar (ned frå 100)
 • Inne: 50 personar på idrettsarrangement for personar under 20 år som tilhøyrer idrettslag i same kommune
 • Ute: 50 personar på arrangement (ned frå 200 eller 600 ved faste, tilviste sitjeplassar)

Uteliv, serveringsstader og arrangement med skjenkjeløyve

 • Forbod mot skjenking av alkohol. (nytt)