Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2021

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2021

Kva er Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge?

Ordninga skal vere eit verkemiddel slik at fleire born og unge kan få delta på ferie og fritidsordningar uavhengig av sosial status og foreldra si inntekt. Det er Budir som forvaltar ordninga.

Kven kan søkje om tilskot for å inkludere barn og unge?

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om tilskotet. Du finn meir informasjon på Bufdir si heimeside.

Korleis søkje om tilskot for å inkludere barn og unge?

Bufdir har lagt ut informasjon om korleis du kan søkje.

Gå til Bufdir si heimeside

Frist for å søkje om tilskot for å inkludere barn og unge

Frist for å søkje om tilskotet er 4. desember 2020.