Lotteri- og stiftelsestilsynet opnar for søknadar om straumstøtte for frivillige lag og organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet opnar for søknadar om straumstøtte for frivillige lag og organisasjonar

Frivillige lag og organisasjonar kan no søke om straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Søknadsfrist er 15. februar 2023 kl. 13.

Kven kan søke?

Søkar må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og desse organisasjonane har rett til å søke:

  • Verksemder som er registrerte i Frivilligregisteret. Vi oppfordrar organisasjonar som oppfyller kriteria, til å registrere seg.
  • Verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligregisteret kan søke dersom eigarar/medlemmer med bestemmande innverknad er registrerte i Frivilligregisteret. Dette gjeld til dømes idrettslag som har skilt ut drifta i eit eige selskap som ikkje er registrert i Frivilligregisteret, der idrettslaget har den bestemmande innverknaden.
  • Andre frivillige verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligheitsregisteret: Kan få støtte dersom verksemda hovudsakleg er driven av frivillig arbeidsinnsats og det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordeler frå verksemda. Frivillig arbeidsinnsats meiner her menneske som bidrar utan løn eller anna form for økonomisk motyting, verken no eller i framtida. Til dømes kan frittståande kyrkjelyds- og forsamlingshus under Den norske kyrkja, grendehus og lokale forsamlingshus søke om dei hovudsakleg er drivne av frivillig arbeidsinnsats.

Spørsmål og svar

Kva kan du søke på?

No kan du søke straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg. 

Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakarar får dekt 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen. I tidlegare søknadsrundar blei 80 prosent dekt.

For desember kan også Midt-Noreg (NO3) søke om støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar 2023 kl. 13.00.

Les meir om vilkår og søk