Vass- og avløpsavgift

Med heimel i «Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 3, vedtek kommunestyret slike satsar for vass- og avløpsgebyr for 2018 (k-sak 93/17):
 

Årsgebyr for vatn og avløp  
Årsgebyr for vatn for ein bustad (inkl. mva) kr 4.301,-
Årsgebyr for avløp for ein bustad (inkl. mva) kr 3.801,-

 

Tilknytningsgebyr Vatn Avløp 
Tilknytningsgebyr per bygg Kr. 10.000 Kr. 10.000
Tilknytningsgebyr for andre bygg enn bustad for areal
over 150 m2
kr 15 per m2 kr 15 per m2
 
 
Årsgebyr Vatn Avløp
Abonnementsgebyr kr 2.276,- kr 1.754,-
Forbruksgebyr kr 11,25 per m3 kr 11,38 per m3

 

Målarleige  
Liten målar kr 240 per år
Middels målar kr 300 per år
Stor målar kr 600 per år

 

 

Tips ein ven Skriv ut