www.aukra.kommune.no

Vatn, avløp og renovasjon

Førespurnadar som gjeld akutte driftsforstyrrelsar: 71 17 15 00
Utanom ordinær arbeidstid ring Drift og beredskapsvakt for kommunaltekniske anlegg: 915 16 740Vanntårnet.jpg

Ordinære førespurnadar som gjeld kommunal vass- og avløpsforsyning: 71 17 15 00

Aukra kommune v. eining Teknikk, eigedom og brann (TEB) utfører alle tenester knytt til drift og vedlikehald av vass- og  avløpsrenseanlegg samt vass- og avløpsnett.

Forsyning av drikkevatn er underlagt Drikkevannsforskriften som stiller krav til vassforsyninga og vasskvaliteten.

Avløpstransport og avløpsrensing er underlagt Forurensingsforskriften som stiller krav til håndtering og rensing av avløpsvatn.

Skriv ut