Vass-skade

Vasskade

Aukra kommune har driftsansvar for kommunens vatn- og avløpsnett. Frå tid til anna oppstår det situasjonar som fører til skade hos abonnenentane. Dette kan blant anna skyldes:

  • Brot på vassleidning
  • Tett kloakkleidning på grunn av brot
  • Tilbakeslag på grunn av overbelastning av kommunalt nett.

Aukra kommune har ansvarsforsikring som normalt dekker slike forhold. Det er difor viktig at kommunen og skadelidte brukar lik framgangsmåte når skade oppstår. Ved skade ta kontakt med Aukra kommune for avklaring om korleis saka handsamast vidare.
 

Tips ein ven Skriv ut