Julsundet skole, plansjer 2016

Utbygging av Julsundet skole og fleirbrukshus

Aukra kommune skal bygge ut Julsundet skole og i tillegg skal det byggjast eit fleirbrukshus knytta til skolebygget. Bygget skal etter plana takast i bruk august 2018.

Kommunestyret vedtok i sak 98/13 utbygging av Julsundet skole/samfunnshus/fleirbrukshall på noverande tomt. I sak 112/13 vedtok kommunestyret oppstart av prosjektet med ei økonomisk ramme på 104,2 mill. kroner (2013-kroner).

Det vart lyst ut ein arkitektkonkurranse sommaren 2014, der ein i konkurransegrunnlaget bad om at følgjande oppgåve vart løyst:

  • Utarbeide tilstandsanalyse av eksisterande bygningsmasse.
  • Vurdere om arealet for idrett skal aukast.
  • Vurdere omsorgsbase i tilknyting til skolen
  • Vurdere behov og muligheter for ei trinnvis utbygging
  • Revisjon av rom- og funksjonsprogrammet.
  • Avklaring av tilkomstproblematikk og trafikktilhøve.
  • Utkast til skisseprosjekt.
  • Revisjon av utkast.
  • Endeleg skisseprosjekt (teikningar, illustrasjonar, situasjonsplan, skriftleg utgreiing/rapport).
Oversikt over dei siste dokumenta i saka Dato
Julsundet skole og fleirbrukshus, plansjer 2016 Veke 24/16
Artikkel i kommuneavisa Veke 51/15
Politisk sak om Julsundet skole og fleirbrukshus; K-sak 123/15 12.11.15
Framdriftsplan november 2015 (vedlegg til K-sak 123/15) November 2015

 

Tips ein ven Skriv ut