Tilskotsordningar

Tilskotsordningar

Privatpersonar, frivillege organisasjonar og bedrifter kan søkje kommunen om tilskot gjennom ulike ordningar. Det er klare vilkår knytt til kven og kva som har rett på støtte. Les nøye gjennom retningslinene før du søkjer.

Tilskot til kulturføremål - prosjekt og drift

Tilskotet skal ha som hovudmål å halde oppe, stimulere og vidareutvikle eit mangfaldig og rikt kulturliv i kommunen. Gjennom søknad til Livsløpsutvalet kan det gjevast tilskot til lag og organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret og driv sin aktivitet i Aukra kommune.

Tilskotet er delt opp i 2 kategoriar:

  • Driftstilskot (Kulturmidlar) med søknadsfrist 1. mai
  • Prosjekttilskot (Tilskot til lag og organisasjonar i nærmiljøet) med søknadsfrist 1. mars og 1. september

Søknadsskjema ligg i høgremenyen under "sjølvbetening" og heiter "kulturmidlar". På side 2 i skjemaet må du velje kva for eit tilskot du søkjer om.

Retningsliner for tilskot til kulturføremål i Aukra kommune

Tilskot frå fondet "Rusførebyggjande tiltak for barn og unge i Aukra"

Tilskotet skal bidra til eit rusførebyggjande aktivitetstilbod for barn og unge i Aukra. Gjennom søknad kan det gjevast tilskot til lag og organisasjonar som driv sin aktivitet knytt til barn og unge i Aukra kommune. Det er ikkje eige søknadsskjema til denne tilskotsordninga. Send søknad med vedlegg til post@aukra.kommune.no
For meir informasjon, sjå retningslinene vedteken i k-sak 3/18 den 06.02.2018.

Simuleringstilskot til landbruket

Det er lagt opp til ein årleg søknadsrunde der denne vert annonsert med søknadsfrist.
Retningsliner for landbrukstilskot

Andre støtteordningar

Retningsliner for stipend
Støtte til ideelle føremål, retningsliner

Tips ein ven Skriv ut