Ledningskum. kum med ledninger,

Tilknytning til nett

Alle tilknytningar og andre søknadspilktige VA-tiltak (vatn og avløp) skal førehandsgodkjennas av Aukra kommune. Førehandsgodkjend VA-søknad vedleggas byggesøknad og eller gravesøknad. Tilkoblinga foretas gjennom autorisert røyrleggar.

Eksempel på søknadspliktige VA-tiltak:

 • Etablering av nye bueiningar
 • Bruksendring som omfattar vatn og avløp.
 • Tilknytting av eksisterande bustader
 • Olje- og fettavskilarar, ny/utskifting/utkobling (eks: bilverkstad, spisestad)
 • Slamasvkillar, ny/uskifting/utkobling (krav om utsleppsløyve)
 • Nyetablering av vassmålar.
 • Sprinkleranlegg
 • Alle leidningsanlegg lokalisert i ormråder under kote 4

Andre tiltak som krev VA-søknad:

 • Bygging nærare enn 4 meter frå kommunens vatn- og avløpsleidningar.
 • Alle tiltak i nedbørsfelt til drikkevatn.
 • Bortleiing av overvatn tilknytting av overvatn til spillvassledning, og tiltak for lokal overvassdisponering.
Tips ein ven Skriv ut