Heim/Til høyring

Søknad frå Måsøval Fiskeoppdrett AS om løyve til etablering av anlegg i Aukra kommune

Frist for merknader: 08.05.2018

Måsøval Fiskeoppdrett AS har søkt om løyve til å etablere eit anlegg til oppdrett av matfisk av laks, aura og regnbogeaure i sjø på ny lokalitet Storværet i Aukra kommune. Det blir søkt om godkjenning av ein biomasse på 780 tonn MTB.

Søknaden er i samsvar med gjeldande arealbruk i kommuneplanen sin arealdel.

Merknader til søknaden må vera sendt kommunen innan 08.05.2018. og vi ber om at de nyttar funksjonen "send ein uttale", der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Saksdokument
Søknad frå Måsøyval Fiskeoppdrett AS om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på ny lokalitet Storværet i Aukra kommune
Storværet - oversikt over vedlegg til søknad om biomasseøkning og endret plassering
Vedlegg 3.3.1 Oversikt over Måsøval sine tillatelser og tillates som ønskes tilknyttet Storværet
Vedlegg 6.1.1 Kvittering på betalt gebyr Storværet
Vedlegg 6.1.2 Strømrapport Storværet
Vedlegg 6.1.3 Storværet anlegg med fortøyning 1117
Vedlegg 6.1.3 Vedleggssett til søknad - Storværet
Vedlegg 6.1.4 Storværet bunntopografi 1117
Vedlegg 6.1.5 ID 1505 Matfisk - Beredskap ved rømming eller mistanke om rømming
Vedlegg 6.1.5 ID 1507 Matfisk - Beredskapsplan ved skadet, syk og død fisk
Vedlegg 6.1.5 ID 2220 Matfisk intern varslingsliste
Vedlegg 6.1.5 ID 3513 Avtale om beredskap depot og rømningstiltak - Versjon 2
Vedlegg 6.1.5 ID 4137 Avtale om beredskap - Handtering av skadet syk og død fisk
Vedlegg 6.1.5 ID 5441 Instruks for varsling ved akutt eller fare for akutt forurensning av ytre miljø
Vedlegg 6.1.5 Kvalitetssystem for Måsøval Fiskeoppdrett
Vedlegg 6.1.5 Vedlegg til ID 3513 Beredskapsavtale depot og rømningstiltak
Vedlegg 6.2.1 B-Rapport Storværet
Vedlegg 6.3.5 Prosedyre for renhold og hygiene - matfisk (1)
Vedlegg 6.3.5 Prosedyre for smittehygienisk drift (2)
Oversending av søknad frå Måsøyval Fiskeoppdrett AS om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på ny lokalitet Storværet i Aukra kommune

 

Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Nei til lakseoppdrett ved Storvera.
  Treng ikkje å plassere eit så stort oppdrettsanlegg heilt oppi ein av dei finaste skjærgården vi har på Gossen.

  Ormen Lange har jo tatt mye flott natur i samme området, pluss at det er vel nok oppdrettsanlegg innover samme fjorden.

  Aukra Kommune bør bevare dette flotte området som det er, både for folk og dyreliv.

  Lisa Nautnes Dale og Ronny Dale.

  2018-04-19 23:29:23
  [Svar]
 • Har med forundring sett at det søkes om oppdrettsaktivitet ved Storvera,og syns dette blir helt feil.Plasseringen stenger for 2 farleder, en i nord-sør retning og en for øst-vest retning.Dette er oppmerket leder.Likeså er jo dette gode fiskeplasser.
  Fjorden innover er tungt belasta av oppdrettsanlegg,og vikjenner til den miljømessige belastning dette har.Det er merkbart dårligere fiske av hummer i de tilstøtende grunne farvatn sør og vestover fra lokaliteten som er tiltenkt.Likeså har sild og fisk som det før var årvisst å finne innover sund og viker uteblitt etterat oppdrettsaktiviteten har øket.
  Jeg kan ikke forstå annet enn at pga.spyling, rensing og spill av for som er uunngåelig,må dette påvirke faunaen og livet i denne flotte og rike naturen med dyr- og fugleliv.
  Å for ikke å glemme trivselen med å ha ren sjø, og rene strender på holmer og skjær.
  Hilsen en som har hatt stor glede av Seterholmane.

  Kåre Hoksnes

  2018-04-19 16:42:51
  [Svar]
 • NEI NEI NEI!!!
  Jeg henger meg på i rekken av de som protesterer i mot etablering av oppdrettsanlegg i Storværa. Jeg er ikke i utgangspunktet imot nyetablering av oppdrettsanlegg langs norskekysten. Oppdrettsnæringen har blitt etterhvert en viktig næring for kyst-Norge, og det vil den fortsette å være i fremtiden. Da under forutsetning at det blir bedre kontroll med luse-problematikk, rømning, forurensing, økologisk bærekraft osv osv. Det er etter min mening (og mange andre) nok anlegg rundt Gossen pr i dag, så vi trenger ikke et anlegg til i det som er kanskje det mest idylliske skjærgårdsområde i hele kommunen. Det MÅ ikke etableres et anlegg i Storværa, selv om det er teknisk og værmessig mulig!!
  Som de beskriver veldig godt mange andre som har uttalt seg om saken, så vil et anlegg av denne størrelsen tiføre en vesentlig forstyrrelse av område i form av støy (generator, foringsamlegg, båttrafikk, krankjøring osv..) I tillegg kommer den "visuelle forurensingen" både på dagtid, men spesielt på kveld/natt mtp lyssetting av anlegget.
  Hvis anlegget kommer i drift, så vil brukere av området (fritidsfiskere, noen yrkesfiskere) snart merke at mange fiskearter og skalldyr blir "infisert" av fiskefôr som følge av overforing ved anlegget. Dette gjelder spesielt sei. All erfaring, min og andres, tilseier at dette vil skje. Er det slik vil ha det??
  Jeg ber om at kommuneadministrasjonen gjør en grundig vurdering i avgjørelsen i denne saken, og tar til etterretning uttalelsene og "folkeviljen" som råder. Jeg ber om at dere ser nøye på hva som taler for (hva tjener kommunen på å ha et utenbygds oppdrettsanlegg her? Ansatte fra gossen? landbase på Gossen?) Alt dette veid i mot: (ref de som har uttalt seg om saken, tapte muligheter for rekreasjon, fritidsfiske, dykking fisketurisme osv) Dette er momenter som ikke er målbart i kroner og øre, men for mange er det uerstattelig.

  Her i min uttalelse vil jeg også ta med en kritisk bemerkning og stille et spørsmål ved saksdokument, vedlegg 6.1.3 (vedlegsett til søknad-Storværet) lengst nede på siden (naturdatabase, Direktoratet for naturforvaltning)
  Dette vedlegget forteller oss, oppsummert, at det finnes svartbak og ærfugl i området. Greit nok det, men skal dette forståes slik at det ikke finnes andre arter i området?? Jeg skal ikke påstå at DN sin naturbase (nettside, kart over artsdata) er feil, men jeg må da bare tilføye fra egen kunnskap, observasjoner og erfaring at dette er svært mangelfull info.
  Lokalitetens område består av et stort antall holmer, skjær og grunner. Det er holmer med små ferskvann på, holmer med klipper, og mange viker, laguner og gruntvannsområder innimellom. Med andre ord et eldorado for et stort antall fuglearter, samt oter og vånd. Tilsvarende områder langs norskekysten er under press mtp på utnytting til oppdrett, hyttebygging, taretråling osv.
  For de som vet forskjell på ei kråke, og en måse, så vil jeg ta med en del fuglearter til som finnes i det aktuelle området: Vanlige hekkearter er fem måkearter, vadefugler som småspove(rødlistet) og tjeld, tyvjo, div andearter ( også gravand, som er rødlistet), grågjess, rødnebbterne, teist, ravn. I tillegg så er det en periodevis brukt lokalitet for vandrefalk (sterkt truet) i umiddelbar nærhet. Det finnes tre stk havørnreir innen en radius mindre enn to km fra lokaliteten. Det er observert hubro, (rødlistet) og periodevis brukt hekkeplass for denne, vel en km unna.
  I tillegg til hekkende arter, så er området et typisk beite og vinterhabitat for en rekke fuglearter som skarver, mange typer dykkender, fiskeender, havelle, sjøorre, flere typer alkefugler, lappdykkere, smålom, storlom, gulnebblom, sangsvane, gråhegre, for å nevne en del.
  Hvis noen trekker mine observasjoner i tvil, så kan jeg kanskje være behjelpelig med å skaffe dokumentasjon på dette. Og jeg tar gjerne med interesserte på en liten skjærgårdsekspedisjon for feltundersøkelser..

  Mvh fritidsfisker, sportsdykker, hobbyornitolog og kajakkpadler Tommy Sætervik

  2018-04-16 23:29:32
  [Svar]
 • Nei til fiskeoppdrett!!!

  2018-04-16 17:56:19
  [Svar]
 • NEI. Bare overskriftene til de fleste vedleggene under saksdokument, bør tilsi et NEI til oppdrettsanlegg i dette området.

  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/her-er-kartet-som-faar-ekspertene-til-aa-slaa-laksealarm/a/23598279/

  2018-04-16 09:28:59
  [Svar]
 • Nei til fiskeoppdrett!!!

  2018-04-15 07:02:22
  [Svar]
 • Eni mæ malene!

  2018-04-14 19:55:41
  [Svar]
 • Eni mæ malene!

  2018-04-14 19:51:52
  [Svar]
 • Ødelegg for all del ikkje den nydeligste plassen på Gossen med nok eit forurensade anlegg! Treng ikkje seie ja til alle bedrifter som søker seg hit. Det er ille nok med dei anlegga som allerede er her.

  2018-04-14 19:51:23
  [Svar]
 • Fiskeoppdrett i havet er ikke bærekraftig. Det er forurensende, det sprer lakselus, det skader villfisk. Det bør ikke tillates flere oppdrettsanlegg i sjø. Alle oppdrettsanlegg bør være lukka og landbaserte!

  2018-04-14 18:50:45
  [Svar]
 • Dette høyrer ikkje heime så tett på holmane. Staden er mykje brukt til både fiske og fritidssyslar. Det er jamnt båtar rundt om med folk som grillar, badar, fiskar eller campar. Innbyggarane i aukra bør ikkje tillate dette.

  2018-04-11 21:25:28
  [Svar]
 • Kyst og holmeparadis er det beste Gossen har å tilby til både beboere, hjemreisende gossinger og turister. Dette må vi ta vare på så godt vi kan! Opprettelsen av et oppdrettsanlegg i dette området burde ikke være et spørsmål - det burde være et tydelig nei helt fra begynnelsen.

  Havforurensningen et sånt anlegg bærer med seg skal man ta alvorlig. Forurensningen det vil ha på hele dette holmeparadiset skal man ta like så alvorlig. Lyd, lys og generell støy er faktorer som kommer til å strekke seg langt utover det spesifikke (meget omfattende) området det er snakk om - det kommer til å ødelegge hele det til nå "urørte" vakre fiske- og friluftsområdet og de beste fiskeplassene på denne siden av øya. Dette er ren forsøpling av naturen som ikke burde bli tillatt.

  2018-04-10 12:05:36
  [Svar]
 • Å tillate dette fiskeoppdrettsanlegget i dette området er å anse som forsøpling av naturen, dette er et område mye brukt av fritidsbåter både for fiske og for rekreasjon.

  De bør ikke få tillatelse til å sette opp et oppdrettsanlegg i dette området.

  2018-04-09 08:38:11
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Bilete av anlegget

Tips ein ven Skriv ut