Skjema og dokument

Lag og lever byggjesøknad på nett
ByggSøk er den nasjonale løysinga for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggjesaker. ByggSøk kan brukast av alle og er gratis.

Søknadsskjema og bankettar
Her finn du ei samla oversikt over alle byggjesaksblankettar frå Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Du kan lagre blanketten dersom du fylle dei ut elektronisk eller du kan skrive dei ut dersom du ønskjer å fylle ut blankettane for hand.På heimesida under Skjema A-Å finn du og skjema som du kan bruke. Dei fleste skjemaane ligg under bokstaven B.

Når bygget er ferdig
Gi melding til kommunen når garasjen eller hageboda er ferdigbygd, slik at dei kan bli teikna inn i kommunen sine kartdata. Dette kan du gjere ved å fylle ut skjemaet "Melding om bygning eller tilbygg som er unnateke søknadsplikt".

Informasjon

5154 Nabovarsel                            
5155 Opplysningar gjeve i nabovarsel
5156 Kvittering for nabovarsel
5188 Melding om bygning eller tilbygg som er unnateke søknadsplikt


Søknadsblankettar til byggjesaka

5151 Søknad om igangsetjingsløyve
5153 Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett
5167 Søknad om ferdigattest
5168 Søknad om endring av gitt løyve eller godkjenning
5169 Søknad om mellombels bruksløyve
5174 Søknad om løyve til tiltak
5175 Opplysingar om ytre rammer for tiltaket


Vedlegg til søknaden

5176 Bustadspesifikasjon i Matrikkelen
5177 Søknad om samtykke frå Arbeidstilsynet
5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg
5185 Gjennomføringsplan  


Andre blankettar
Blankettar for ansvarsrett
Blankettar for uavhengig kontroll
Blankettar for sentral godkjenning

Tenesteforklaringar