Skjema A-ÅA
Aktiv på Dagtid / Aktiv senior (KF-558)
Aukradagen - påmelding
Avtale om medisinering

B
Barnehage - Ny plass, endring og oppseiing (KF-467)
Barnehage 2018-19 - ny plass, endring og oppseiing
Byggesak vedlegg til søknad: Bustadspesifikasjon i Matrikkelen
Byggesak vedlegg til søknad: Gjennomføringsplan
Byggesak vedlegg til søknad: Sluttrapport med avfallsplan for nybygg
Byggesak vedlegg til søknad: Søknad om samtykke frå Arbeidstilsynet
Byggesak: Opplysningar om ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Byggesak: Søknad om deling/justering av grunn
Byggesak: Søknad om endring av gitt løyve eller godkjenning
Byggesak: Søknad om ferdigattest
Byggesak: Søknad om igangsetjingsløyve
Byggesak: Søknad om løyve til tiltak
Byggesak: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett
Byggesak: Søknad om mellombels bruksløyve
Byggesaksblankettar fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Bålbrenning og bruk av ild utendørs, søknad og melding

D
Deling/justering av grunneigedom, søknad
Drosjekort - TT-kort, søknad

F
Foreldrebetaling, søknad
Fri frå undervisning (KF-255)

H
Helse og omsorgstenester, søknad

I
Innmelding skole (KF-130-1547)

K
Kommunal bustad, søknad
Konsesjonar i landbruket, skjema
Kontaktskjema fysioterapi
Kulturmidlar (KF-109A)
Kulturskole opptak, søknad

L
Lag og organisasjonar - registreringsskjema
Ledsagerbevis, søknad
Legeerklæring ved søknad om parkeringsløyve
Legeerklæring ved søknad om tt-kort

M
Melding om arrangement til Brann- og redningstjenesten
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

N
Nabovarsel
Nabovarsel - Kvittering
Nabovarsel - Opplysningar gjeve i nabovarsel

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol(KF-134)

P
Parkeringsløyve, søknad
Priser på fysioterapitenester frå 1. juli 2018

R
Rapport om felt hjort, skjema
Rapport om felt rådyr, skjema

S
Salsløyve for alkohol
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - einskild høve / ambulerande (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-273)
Skuleskyss - Søknad om (KF-165)
Støttekontakt - arbeidsrapport

V
Vaksenoplæring, søknad

Ø
Økonomisk rådgjeving, søknad
Tips ein ven Skriv ut