www.aukra.kommune.no

Personvernerklæring for Aukra kommune

Denne erklæringa klargjer for korleis personvernet vert teke i vare av Aukra kommune i samband med innsamling av personopplysingar

Ved bruk av dei elektroniske løysingane til kommunen, ønskjer vi at du skal kjenne deg trygg på at gjeldande lover og reglar blir følgde. Sikker behandling av personopplysningar vil til einkvar tid dokumenterast etter gjeldande regelverk.

Lov om behandling av personvern
Personvernerklæringa følgjer paragrafane i Lov om behandling av personvernopplysingar av 01.01.2001 (personopplysingslova) med tilhøyrande forskrift.

Behandlingsansvarleg
Rådmannen er behandlingsansvarleg for kommunen si behandling av personopplysingar. Det daglege ansvaret er delegert til avdelings- og einingsleiar for den aktuelle behandlinga. Delegeringa omfattar berre oppgåvene og ikkje ansvaret.

Formålet med behandlinga av personopplysingar
Personopplysingslova §§ 8 og 9 seier noko om vilkåra for å behandle personopplysingar. For kommunen vil dette som oftast vere samtykke frå den registrerte eller heimel i lov.

Opplysingane som du fyller inn i det elektroniske søknadsskjemaet vert sendt elektronisk til Aukra kommune. Opplysingane gjer kommunen i stand til å utføre saksbehandlinga av søknaden din.

Fødselsnummer og andre eintydige identifikasjonsmidlar kan berre nyttast i behandlinga når det er sakleg behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jf. personopplysingslova § 12. Aukra kommune ønskjer å gi innbyggjarane eit digitalt svar på søknadene som blir sende inn. Det krev at vi må vere sikre på at mottakar er rett person. Du blir derfor bedd om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema.

Samtykke til lagring og bruk av personopplysingar
Dersom du kjenner at personvernet ditt er sikra ved denne erklæringa, samtykkjer du til bruk og lagring av innsamla data om deg. Samtykket vert sett på som ei godkjenning av retningslinjene våre for personvernet og som eit samtykke for kommunen si behandling av opplysingane. Alle personopplysingar vil bli behandla fortruleg og vil berre bli brukte til saksbehandling av saka innsendinga gjeld. Fødselsnummer vil aldri visast på offentleg tilgjengelege dokument.

Lagring av opplysingar
Opplysingane du har tasta inn vil ikkje vere tilgjengelege for mottakar, som er Aukra kommune, før du har sendt inn søknaden. Når du har sendt søknaden, har du samtidig samtykka i at Aukra kommune kan motta og lagre desse opplysingane

Sikker dataoverføring
Opplysningane som vert overført mellom datamaskina di og servane våre, skjer via sikra datakommunikasjon.

Rett til innsyn og rett til retting eller sletting av personopplysingar
Etter personopplysingslova § 18 kan du når som helst be om å sjå opplysingane du har sendt inn.

Dersom du finn opplysingane unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysingane retta, jf. personopplysingslova § 27.

Personopplysingslova § 28 pålegg kommunen å ikkje lagre personopplysingar lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlinga. Arkivlova pålegg likevel kommunen å oppbevare opplysingane lengre i samband med kommunen si utføring av offentleg styresmakt. Personopplysingar som ikkje skal oppbevarast etter arkivlova eller anna lovgiving, skal i utgangspunktet slettast.

Unngått samtykke
Dersom du ikkje samtykkjer i at personvernet er godt nok vareteke, kan du ikkje bruke elektroniske søknadsskjema. Du må då ta kontakt med serviceavdelinga, jf. informasjon nedanfor.

Aldersgrense
Du stadfestar at du er over 18 år.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål om personvernerklæringa, kan du kontakte:

Aukra kommune
Nyjordvegen 12
6480 Aukra
Telefon: 71 17 15 00
E-post: post@aukra.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut