Revisjon

Revisjon

Møre og Romsdal Revisjon IKS er eit selskap som er eigd av ni kommunar i Nordmøre og Romsdal. Selskapet tilbyr revisjonstenester til eigarkommunane og selskap der kommunane har eigarinteresse. Tenestane består av bl.a. rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og spesielle undersøkingar på oppdrag frå kommunen sitt kontrollutval. Møre og Romsdal Revisjon IKS skal vere med å sikre at den offentlege forvaltninga vert driven innanfor regelverket.

Namn Ansvar / rolle Telefon
Anny Sønderland Konstituert dagleg leiar
Oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor
975 39 987
Einar Andersen Oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor 917 08 199
June Fostervold Rekneskapsrevisor 482 54 613
Anne Oterhals Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor 976 67 668


Møre og Romsdal Revisjon IKS har kontor i Julsundvegen 47 A i Molde.

 

Tips ein ven Skriv ut