Heim/Planportal/Til høyring

Revisjon av trafikktryggingsplan

Høyringsfrist: 28.2.2018

Aukra kommune melder med dette om oppstart av revisjon av Kommunedelplan for trafikktrygging.

Merknader og innspel til planarbeidet skal sendast til kommunen innan 28.02.2018, og vi ber om at de nyttar fuksjonen "send ein uttale til planen", der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2013-2016

Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Sameiet Hollingsbukta B4 består av 16 boenheter, styret for sameiet vil her komme med en uttalelse/ innspill til revisjon av planen.

  Trafikktryggingsplana for Aukra kommune for perioden 2013 - 2016 har mange gode intensjoner for trafikksikkerhet for oss som bor i Julsundet. Dessverre ser vi at det er mange av disse punktene som ikke er gjort noe med, og behovet er ikke blitt mindre - med tanke på stor utbygging og tilflytting. Flere boligprosjekter, ny butikk, utbygging av skole og bygging av omsorgsbase er punkter som er viktig å nevne i denne forbindelse.

  Det er flere plasser langs fv. 662 i Julsundet/Hollingen/Torhaugmyra som har busslommer, men det er ikke tilrettelagt for kryssing av veg. Dette tiltross for fartsgrense 80 km/t.

  Vi stiller også spørsmål om det er forsvarlig å ha fartsgrense 80 km/t på nevnte strekning. Vurdering av fartsgrensen var også et punkt i planen for 2013 - 2016, behovet er ikke blitt mindre og vi ber om at den blir revurdert.

  De punktene vi også ber om å bli tatt med i den reviderte planen, og som vi håper blir gjort noe med er som følger;

  - Kryssing av veg Hollingkrysset
  - Veglys Hollingkrysset til fergekaia
  - Avkjørsel ned mot boligfelt Hollingsbukta
  - Avkjørsel ned mot fergekaia

  Vi vet at det er satt av penger i 2018 budsjettet til veglys langs Hollingsætervegen, vi håper dette kommer på plass som planlagt - da dette er endel av skolevegen. Dersom veglysene uteblir, så ønsker vi helt klart at det blir ivaretatt i ny plan.

  Med ønsker om trygg ferdsel i bygda vår!

  Hilsen styret i Sameiet Hollingsbukta B4.

  2018-02-08 20:49:23
  [Svar]
 • Undergang/overgang i Krysset Avkjøring ned mot Fergekaia(Fastlandet).Krysset ned mot fergeleiet på Fastlandet er direkte farlig.Vi som he kjøpt tomt på Torhaugmyra boligfelt kan ikke sende ungene våre til skolen,vi må kjøre dem.No må det komme Under gang/overgang eller ett lyskryss slik at ungene våre kan ferdes trykt til skolen.Er ei skam at Aukra Kommune ikke har en trygg skole vei til Ungene i Kommunen

  2018-02-06 16:52:04
  [Svar]
 • Jeg mener et gang- og sykkelvei langs Nyhamnvegen nå er på sin plass. Det mangler nå kun ett stykke med gang- og sykkelvei fra krysset til Eikrem/Hoksneset og opp bakken langs Nyhamnvegen.
  Med den manglende gangveien, vil det være gangvei helt ifra fergeleiet på Aukra fram til Nyhamna.
  Det er kun ett stykke på ca. 600m som mangler gangvei, og her er det i tillegg 80-sone noe som utgjør en stor fare for de myke trafikantene som ferdes langs denne veien. Det er som kjent mange som bruker området etter arbeidstid, og kommunen må legge til rette for at det kan ferdes trygt der, samt komme seg fra og til området på en sikrest mulig måte.

  2018-02-05 17:17:11
  [Svar]
 • Hollingsholmen – avkøyringslomme på vegen opp mot byggefeltet i strekka mot ferjekaia. Dette med tanke på trafikk som skal til eller frå ferja. Slik situasjonen er i dag kan det skape farlege situasjonar om nokon skal rekke ei ferje. Det er også ønskeleg at det vert ei avkøyringslomme i krysset til innkøyrsel til Bunnpris Hollingen på same grunnlag.

  Miljøveg som innbefatter overgangsfelt og midtskille i vegen, som til dømest ved sanda ferjekai ved vegen som går frå Soltun området og mot Bunnpris Gossen.

  Ungdomsrådet er positive til haldningskampanjar på skolane og utdeling av refleksar. Rådet ønskjer eit økt fokus på vaksne og bruk av refleks.

  2018-02-02 13:21:45
  [Svar]
 • Trafikktryggingsplanen er ein delplan av kommuneplanen. Vi meiner difor at trafikktryggingsplanen må utsettast til kommuneplanen er revidert. I tillegg ber vi om å få statusrapport over gjennomførte tiltak ved neste handsaming.

  2018-02-01 09:37:59
  [Svar]
 • I trafikktryggingsplana var det fleire tiltak ifht Hukkelberget,men lite er utført.
  Sikta med tanke på hekk ved utpåkjøring med bil og kryssing av veg til fots er like dårlig.
  Fotgjengarfelt har vi heller ikkje fått og no som fartsgrensa er senka i sentrumsområdet er farta gjerne høg forbi her for å ta inn dei få tapte sekunda.
  Oddny Elin Hukkelberg

  2018-01-30 18:17:55
  [Svar]
 • Det må settes opp gatelys mellom Hollingsholm fergekai og «Holma skifte» (vegkryss v Julsundet torg). Dette er den størst trafikkerte vegen i Aukra.

  Det må ordnes med bedre skilting ifbm fergekaia. Veldig mange som er her for første gang kjører feil og det blir mange farlige situasjoner av det. Trailere rygger daglig opp fra kaia når de har kjørt feil. Har sendt brev om dette for flere år siden. Ingenting ble gjort. Mulig det ble oversendt vegvesen ??

  På fergekaia finnes det ikke skilt på stedsnavn. Står skilt på julbømyra om Hollingsholm 7 km. Etter dette skiltet finnes det ikke flere. For tilreisende kan det være vanskelig å finne feks fergeruter og GPS reisemål ??

  2018-01-25 09:40:18
  [Svar]
 • Smågetoppen grendalag ønsker prioritet når det gjelder gang-og sykkelvei fra Smågekrysset til Bauta.I den forrige planen som gikk ut 2016 stod denne på planen men ble utsatt.I svingen ved Brauta
  er det veldig uoversiktlig slik at der kan fort en uønsket hendelse oppstå. Når det gjelder lengden på gangveien, har grendalaget et ønske om at gang-og sykkelveien forlenges ut til Sørhola (så langt det er gatelys).Det er en god del små barn som bor langs veien så vi synes denne strekningen bør prioriteres.
  Det er også et ønske at det blir foretatt skilting av veiene på Småge

  Svein-Arne Jenssen
  For Smågetoppen grendalag.

  2018-01-23 13:53:07
  [Svar]
 • 1. Bedre lys ved bhg på Riksfjord, lyset som er der lyser veldig dårlig. Med mer trafikk grunnet voksenopplæringen og små barn som følges/ hentes i bhg er det viktig med godt lys, helst snarest.
  2.Trafikklys på strekninga solem-Riksfjord.
  Der er det ingen gangveg dermed er opplyst veg veldig viktig for å sjå syklende barn som er på
  veg til arenaen, kulturskolen eller svømming.
  (Barn over 10 år må sykle til og frå svømming)

  2018-01-22 19:51:47
  [Svar]
 • Det er eit stort ønske om vikeplikt for dei som kjem frå Buktavegen og skal inn på Nautnesvegen. Dei som kjem nedover Nautnesvegen er ikkje flinke til å overhalde vikeplikta si for trafikken som kjem frå høgre og skal inn på vegen frå Buktavegen. Det har vore mange situasjonar der det kunne gått gale, men vi som bur i buktå og er klar over dette, er forsiktige. Mykje betre med ein klar regel.

  2018-01-22 13:30:31
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Kommunehuset

Tips ein ven Skriv ut