Heim/Til høyring

Revisjon av trafikktryggingsplan

Høyringsfrist: 28.2.2018

Aukra kommune melder med dette om oppstart av revisjon av Kommunedelplan for trafikktrygging.

Merknader og innspel til planarbeidet skal sendast til kommunen innan 28.02.2018, og vi ber om at de nyttar fuksjonen "send ein uttale til planen", der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2013-2016


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Hauglandsveien

  Grusveien er i svært dårlig forfatning, og har vært det i lang tid. Veien er bløt med mye hull og ujevnheter. Strekningen har i tillegg fartsgrense 80 km/t, ingen gatebelysning, eller gang-/sykkelvei. Dette fører til svært mange farlige situasjoner, for eksempel når biler med høy fart skal svinge unna for store hull, samtidig som myke trafikanter ferdes i veibanen. Den dårlige veistandarden fører også til stor slitasje på kjøretøy.

  Veien er til tider mye trafikkert, blant annet grunnet kjøring til og fra Rothaugen avfallsdeponi. Hull og ujevnheter medfører at det ofte faller gjenstander ut av hengerne.

  Ved tørt vær er det store plager med støv fra veien, både for de som ferdes langs veien og for nærliggende bebyggelse. Redusert sikt utgjør en stor sikkerhetsrisiko sammen med de andre manglene ved veien. Videre legger støvet seg overalt, både ute og innendørs, og gir nedsatt livskvalitet og helseplager. På de verste dagene er det umulig for beboerne nærmest veien å oppholde seg utendørs.

  Veien bør oppgraderes til tilsvarende standard som ellers i Aukra Kommune, eller trafikken må begrenses kraftig.

  Ane Nauste Sandnes og Sturle Starheim

  2018-02-28 22:18:12
  [Svar]
 • FAU ved Gossen barne og ungdomsskole oppfordrer til fortsatt arbeid med sikker skoleveg for alle, og fokus på følgende områder:
  o Trafikksituasjonen sentrumsområdet: Tusenårsplassen - Skolevegen – Aukraringen ifht gående/ syklende.
  o Parkering ved skolen.
  o Trafikk mellom skolen og det nye kulturhuset.

  Mvh FAU
  v/ leder Siv Oterhals

  2018-02-28 21:50:03
  [Svar]
  • og trafikksituasjon ved eksisterende kulturhus/ belysning ved parkering.

   2018-02-28 21:54:00
 • Gang- og sykkelveg på strekninga Rødaleira – Rindarøya.

  Vi ønskjer med dette å komme med eit innspel til kommunen sin revisjon av trafikktryggingsplana. Vi bur langs ei tungt trafikkert strekning i Oterhalsen der det no diverre manglar gang- og sykkelveg. Fartsgrensene i området er også uheldige for trygg ferdsel langs vegen, og vi meiner at dette bør utbetrast snarast.

  For det første er det mykje trafikk knytt til bedriftene på og nær Rindarøya. Dette gjeld både personbilar og ikkje minst tungtransport som ferdast til og frå bedriftene gjennom store delar av døgnet. Vi opplever at det er utrygt å ferdast på strekninga Rødaleira – Rindarøya med denne tunge trafikken så tett på. Det bur også stadig fleire barn i området og vi er redd det kan oppstå alvorlege hendingar.

  For det andre har det blitt ekstra trafikk grunna åpninga av den flotte Kyststien. På heimesidene til Aukra kommune blir Rindarøya og Kyststien nemt som attraksjonar verd å besøke. Dersom attraksjonane også skal bli lettare og tryggare tilgjengeleg for alle, bør det ordnast med gang- og sykkelveg på strekninga det no manglar; frå Rødaleira og ut til Rindarøya.

  Det meste av busetnaden i Oterhalsen ligg mellom to 80- soner, og det gjer at mange ikkje overheld fartsgrensa som er 60 km/t. Ein uoversiktleg bakketopp gjer ikkje situasjonen betre. Vegdekket har den seinare tid blitt flikka på, men er diverre i dårleg forfatning. Vi stiller difor spørsmålsteikn ved fartsgrensene og meiner at dei ikkje er forsvarlege.

  Vi håpar med dette at kommunen blir oppmerksam på den uheldige trafikksituasjonen i Oterhalsen og vel å prioritere denne vegstrekninga i framtidige planer om utbetringar.

  Med venleg helsing Asta Pauline Kjellnes og Kristoffer Nilsen

  2018-02-27 19:41:33
  [Svar]
 • Trygging av gang- og sykkelveg frå Eidskrem til Julsundet skole.

  Eidskrem Vel vil på vegne av bekymra foreldre og bygdafolket ytre sterkt ønske om autovern langs den trafikkerte hovudvegen strekninga Eidskrem byggefelt til Julsundet skole. Mesteparten av gangvegen går parallelt med hovudvegen med ein knapp meter mellom vegane. Hovudvegen er sterkt trafikkert store delar av døgnet og det har vore ulykker langs hovudvegen der bilar har kome over på gangvegen. Tryggleiken til dei som ferdast som mjuke trafikantar er ikkje ivareteke.

  Eidskrem Vel ønsker at det vert snarleg sett fokus på tryggleiken, spesielt med tanke på skolebarna som ferdast langs vegen til og frå skolen, og i skoletida/undervisninga.
  Mange foreldre vel å køyre barna sine til skolen, spesielt i periodar med dårleg føre, pga av manglande tryggleik langs vegen og redsel for ulykker.

  Velforeninga oppfordrar også politikarane til å vurdere å sette ned fartsgrensa gjennom heile Julsundet til 60 kilometer i timen.

  Trygg skoleveg for alle.

  Styret i Eidskrem Vel

  2018-02-26 21:53:45
  [Svar]
 • Årsmøtet i Hoksnes velforening er bekymra for trafikksikkerheten til elevene våre i videregående skole, da busselskapet Fram setter av disse på Hoksnesskiftet om ettermiddage, en kilometer fra vår busstopp. Det er også kommet oss for øre at Fram vurderer å ikke kjøre inn til vår bussholdeplass med busskur i Hoksneset om morningen. Elevene har lang nok reisevei til vgs om de ikke må gå siste 20 minutta hjem i tillegg. Vi er veldig glade for at det kommer veilys på strekninga i 2018, men veien er fortsatt like lang for ungdommen vår.

  Mvh. årsmøtet i Hoksnes velforening

  2018-02-22 12:03:48
  [Svar]
 • Sameiet Hollingsbukta B4 består av 16 boenheter, styret for sameiet vil her komme med en uttalelse/ innspill til revisjon av planen.

  Trafikktryggingsplana for Aukra kommune for perioden 2013 - 2016 har mange gode intensjoner for trafikksikkerhet for oss som bor i Julsundet. Dessverre ser vi at det er mange av disse punktene som ikke er gjort noe med, og behovet er ikke blitt mindre - med tanke på stor utbygging og tilflytting. Flere boligprosjekter, ny butikk, utbygging av skole og bygging av omsorgsbase er punkter som er viktig å nevne i denne forbindelse.

  Det er flere plasser langs fv. 662 i Julsundet/Hollingen/Torhaugmyra som har busslommer, men det er ikke tilrettelagt for kryssing av veg. Dette tiltross for fartsgrense 80 km/t.

  Vi stiller også spørsmål om det er forsvarlig å ha fartsgrense 80 km/t på nevnte strekning. Vurdering av fartsgrensen var også et punkt i planen for 2013 - 2016, behovet er ikke blitt mindre og vi ber om at den blir revurdert.

  De punktene vi også ber om å bli tatt med i den reviderte planen, og som vi håper blir gjort noe med er som følger;

  - Kryssing av veg Hollingkrysset
  - Veglys Hollingkrysset til fergekaia
  - Avkjørsel ned mot boligfelt Hollingsbukta
  - Avkjørsel ned mot fergekaia

  Vi vet at det er satt av penger i 2018 budsjettet til veglys langs Hollingsætervegen, vi håper dette kommer på plass som planlagt - da dette er endel av skolevegen. Dersom veglysene uteblir, så ønsker vi helt klart at det blir ivaretatt i ny plan.

  Med ønsker om trygg ferdsel i bygda vår!

  Hilsen styret i Sameiet Hollingsbukta B4.

  2018-02-08 20:49:23
  [Svar]
 • Undergang/overgang i Krysset Avkjøring ned mot Fergekaia(Fastlandet).Krysset ned mot fergeleiet på Fastlandet er direkte farlig.Vi som he kjøpt tomt på Torhaugmyra boligfelt kan ikke sende ungene våre til skolen,vi må kjøre dem.No må det komme Under gang/overgang eller ett lyskryss slik at ungene våre kan ferdes trykt til skolen.Er ei skam at Aukra Kommune ikke har en trygg skole vei til Ungene i Kommunen

  2018-02-06 16:52:04
  [Svar]
 • Jeg mener et gang- og sykkelvei langs Nyhamnvegen nå er på sin plass. Det mangler nå kun ett stykke med gang- og sykkelvei fra krysset til Eikrem/Hoksneset og opp bakken langs Nyhamnvegen.
  Med den manglende gangveien, vil det være gangvei helt ifra fergeleiet på Aukra fram til Nyhamna.
  Det er kun ett stykke på ca. 600m som mangler gangvei, og her er det i tillegg 80-sone noe som utgjør en stor fare for de myke trafikantene som ferdes langs denne veien. Det er som kjent mange som bruker området etter arbeidstid, og kommunen må legge til rette for at det kan ferdes trygt der, samt komme seg fra og til området på en sikrest mulig måte.

  2018-02-05 17:17:11
  [Svar]
 • Hollingsholmen – avkøyringslomme på vegen opp mot byggefeltet i strekka mot ferjekaia. Dette med tanke på trafikk som skal til eller frå ferja. Slik situasjonen er i dag kan det skape farlege situasjonar om nokon skal rekke ei ferje. Det er også ønskeleg at det vert ei avkøyringslomme i krysset til innkøyrsel til Bunnpris Hollingen på same grunnlag.

  Miljøveg som innbefatter overgangsfelt og midtskille i vegen, som til dømest ved sanda ferjekai ved vegen som går frå Soltun området og mot Bunnpris Gossen.

  Ungdomsrådet er positive til haldningskampanjar på skolane og utdeling av refleksar. Rådet ønskjer eit økt fokus på vaksne og bruk av refleks.

  2018-02-02 13:21:45
  [Svar]
 • Trafikktryggingsplanen er ein delplan av kommuneplanen. Vi meiner difor at trafikktryggingsplanen må utsettast til kommuneplanen er revidert. I tillegg ber vi om å få statusrapport over gjennomførte tiltak ved neste handsaming.

  2018-02-01 09:37:59
  [Svar]
 • I trafikktryggingsplana var det fleire tiltak ifht Hukkelberget,men lite er utført.
  Sikta med tanke på hekk ved utpåkjøring med bil og kryssing av veg til fots er like dårlig.
  Fotgjengarfelt har vi heller ikkje fått og no som fartsgrensa er senka i sentrumsområdet er farta gjerne høg forbi her for å ta inn dei få tapte sekunda.
  Oddny Elin Hukkelberg

  2018-01-30 18:17:55
  [Svar]
 • Det må settes opp gatelys mellom Hollingsholm fergekai og «Holma skifte» (vegkryss v Julsundet torg). Dette er den størst trafikkerte vegen i Aukra.

  Det må ordnes med bedre skilting ifbm fergekaia. Veldig mange som er her for første gang kjører feil og det blir mange farlige situasjoner av det. Trailere rygger daglig opp fra kaia når de har kjørt feil. Har sendt brev om dette for flere år siden. Ingenting ble gjort. Mulig det ble oversendt vegvesen ??

  På fergekaia finnes det ikke skilt på stedsnavn. Står skilt på julbømyra om Hollingsholm 7 km. Etter dette skiltet finnes det ikke flere. For tilreisende kan det være vanskelig å finne feks fergeruter og GPS reisemål ??

  2018-01-25 09:40:18
  [Svar]
 • Smågetoppen grendalag ønsker prioritet når det gjelder gang-og sykkelvei fra Smågekrysset til Bauta.I den forrige planen som gikk ut 2016 stod denne på planen men ble utsatt.I svingen ved Brauta
  er det veldig uoversiktlig slik at der kan fort en uønsket hendelse oppstå. Når det gjelder lengden på gangveien, har grendalaget et ønske om at gang-og sykkelveien forlenges ut til Sørhola (så langt det er gatelys).Det er en god del små barn som bor langs veien så vi synes denne strekningen bør prioriteres.
  Det er også et ønske at det blir foretatt skilting av veiene på Småge

  Svein-Arne Jenssen
  For Smågetoppen grendalag.

  2018-01-23 13:53:07
  [Svar]
 • 1. Bedre lys ved bhg på Riksfjord, lyset som er der lyser veldig dårlig. Med mer trafikk grunnet voksenopplæringen og små barn som følges/ hentes i bhg er det viktig med godt lys, helst snarest.
  2.Trafikklys på strekninga solem-Riksfjord.
  Der er det ingen gangveg dermed er opplyst veg veldig viktig for å sjå syklende barn som er på
  veg til arenaen, kulturskolen eller svømming.
  (Barn over 10 år må sykle til og frå svømming)

  2018-01-22 19:51:47
  [Svar]
 • Det er eit stort ønske om vikeplikt for dei som kjem frå Buktavegen og skal inn på Nautnesvegen. Dei som kjem nedover Nautnesvegen er ikkje flinke til å overhalde vikeplikta si for trafikken som kjem frå høgre og skal inn på vegen frå Buktavegen. Det har vore mange situasjonar der det kunne gått gale, men vi som bur i buktå og er klar over dette, er forsiktige. Mykje betre med ein klar regel.

  2018-01-22 13:30:31
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Kommunehuset

Tips ein ven Skriv ut