Heim/Til høyring

Detaljplan II for ny veg mellom Gossen og Otrøya, Kjerringsundsambandet - høyring

Høyringsfrist 04.05.2018

I medhald av plan- og bygningslova § 10-12, har drift- og arealutvalet i møte den 07.03.2018, sak 12/18, vedtatt å leggje detljplan II, Kjerringsundsambandet ut til offentleg høyring. Høyringa gjeld den delen av planen som ligg i Aukra kommune. Planforslaget vert lagt ut til høyring i perioden 16.03.-04.05.2018. Plandokumenta og sakspapira er tilgjengelege i resepsjonen på kommunehuset, og på kommunen sin planportal.

Merknadar til planforslaget skal sendast kommunen innan 04.05.2018, fortrinnsvis ved å nytte funksjonen "Send ein uttale til planen", der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Saksdokument
Særutskrift
Planomtale, revidert 12.03.18
Planføresegner, revidert 12.03.18
Plankart C203
Plankart C204
Plankart C205
Plankart C206
Plankart C207
Plankart C208
Teikningshefte
ROS-analyse
Nye alternativsvurderingar - rapport Rambøll
Teknisk forprosjekt bru
Arkeologisk rapport frå fylkeskommunen
Trafikksikkerheitsrevisjon
Strøm- og vindmålingar
Supplerande strømmålingar
Bølgebelastning
Støyutredning
Ytre miljøplan
Rapport sjøbunnskartlegging GeoSubSea
Marinbiologisk kartlegging i fyllingstraseen
Notat marinarkeologi NTNU Vitenskapsmuseet
Innspel og merknadar med kommentarar
Rapport simulering av straum Otrøya - Gossen, SINTEF

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • KOMMENTAR TIL REGULERINGSPLAN KJERRINGSUND – DETALJPLAN II FOR NY VEG MELLOM GOSSEN OG OTERØYA, KJERRINGSUNDSAMBANDET 2. OFFENTLIGE HØRING. KOMMENTAREN GJELDER FRA EIENDOMMENE 2/73, 1/62 og 1/133 I AUKRA KOMMUNE.

  Viser til utlagt forslag til reguleringsplan for Kjerringsundsambandet datert 12.03.2018, Drift- og arealutvalet 07.03.2018, sak 12/18, høringsperiode 16.03.2018-04.05.2018.

  Sender over Kommentar fra oss datert 04.05.2018.

  Med hilsen

  Svein Oddvar Korsvik

  2018-05-04 14:18:51
  [Svar]
 • Vedtak i sak 9/18 i rådet for likestilling av funksjonshemma sitt møte 04.04.2018:

  Det må legges til rette for at turområdet i Aukraskogen fortsatt skal være tilgjengelig, med sikker kryssing av veien fra Kjerringsundet. Eventuelle fiskeplasser langs Kjerringsundet må være universelt utformet.

  2018-04-06 15:08:57
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Kjerringsundet4

Tips ein ven Skriv ut