Kjerringsundet4

Detaljplan II for ny veg mellom Gossen og Otrøya, Kjerringsundsambandet - høyring

14. mars 2018 - 04. mai 2018

Høyringsfrist 04.05.2018

I medhald av plan- og bygningslova § 10-12, har drift- og arealutvalet i møte den 07.03.2018, sak 12/18, vedtatt å leggje detljplan II, Kjerringsundsambandet ut til offentleg høyring. Høyringa gjeld den delen av planen som ligg i Aukra kommune. Planforslaget vert lagt ut til høyring i perioden 16.03.-04.05.2018. Plandokumenta og sakspapira er tilgjengelege i resepsjonen på kommunehuset, og på kommunen sin planportal.

Merknadar til planforslaget skal sendast kommunen innan 04.05.2018, fortrinnsvis ved å nytte funksjonen "Send ein uttale til planen", der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Saksdokument
Særutskrift
Planomtale, revidert 12.03.18
Planføresegner, revidert 12.03.18
Plankart C203
Plankart C204
Plankart C205
Plankart C206
Plankart C207
Plankart C208
Teikningshefte
ROS-analyse
Nye alternativsvurderingar - rapport Rambøll
Teknisk forprosjekt bru
Arkeologisk rapport frå fylkeskommunen
Trafikksikkerheitsrevisjon
Strøm- og vindmålingar
Supplerande strømmålingar
Bølgebelastning
Støyutredning
Ytre miljøplan
Rapport sjøbunnskartlegging GeoSubSea
Marinbiologisk kartlegging i fyllingstraseen
Notat marinarkeologi NTNU Vitenskapsmuseet
Innspel og merknadar med kommentarar
Rapport simulering av straum Otrøya - Gossen, SINTEF

 

Tips ein ven Skriv ut