Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam i Aukra kommune er samansatt slik:

Leiar for gruppa Roald Borthne Kommuneoverlege/helsesjef
Nestleiar Marit Thorsen Pykiatrisk sjukepleiar
Medlemmar Camilla Hjellset Orø Leiande helsesøster
  Kristian Finn Risung Prest
  Mona Iren Malmedal Vernepleiar.Vidareutdanning i psykisk helse
     

 

Aukra kommune har etablert eit akutt psykososialt kriseteam for å kunne yte til­fredsstillande psykososial omsorg og støtte ved kriser, ulykker og katastrofar.

Det  kommunale psykososiale kriseteamet er leia av kommuneoverlegen og skal medvirke til at enkeltpersoner, familiar eller lokalsamfunnet får tilbod om forsvarleg psykososial oppfølging og støtte frå det ordinære tenesteapparatet dersom kritiske hendingar inntreff.

Heile eller delar av teamet blir aktivert ved behov og i samråd med kommunen si overordna leiing. AMK, legevaktsentral, legevakt eller rådmann/kommunalsjef kan kontakte leiar ved behov for tenesta.

 

 


 

Tips ein ven Skriv ut

Artiklar og nyheiter