Heim/Vedtekne

Privat reguleringsplan for Gossen feriesenter - Melding om planvedtak

I medhald av plan- og bygningslove § 12-3 og 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 06.02.2018, sak 5/18, vedteke privat reguleringsplan for Gossen feriesenter.

Dokumenta er gjord tilgjengelege på fylgjande stader:

  • Papirversjon i resepsjonen på kommunehuset
  • Digitalt på Aukra kommune sin planportal

Kommunestyret sitt godkjenningsvedtak for denne reguleringsplanen kan påklagast til fylkesmannen i Møre og Romsdal innan tre veker etter denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova § 1-9, og forvaltningslova kapittel VI.

Krav om erstatning etter § 15-3, og innløysing etter § 12-2 i plan- og bygningslova må settast fram seinast tre år etter denne kunngjeringa, eller seinast tre år etter at eventuelle byggverk er fjerna.

Klagen skal vere grunngjeven, og skal sendast til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra eller post@aukra.kommune.no

Saksdokument
Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Reguleringsføresegner, revidert 12.11.2017
Planomtale, revidert 17.11.2017
Plankart, revidert 22.11.2017
Forslag til endring av molo i 3. alternativ
Trekking av motsegn
Arkeologisk rapport
Innkomne merknader etter høyring

 

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Plankart, revidert 22.11.2017

Tips ein ven Skriv ut