Palliativ team

Aukra kommune har oppretta ei palliativt team som skal vere ein ressurs og kunne gje vegleiing for pleiepersonale, pasientar og pårørande ved alvorleg sjukdom.

Definisjon Palliasjon: ”Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og
åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig
livskvalitet for pasient og pårørende. Palliativ behandling og omsorg hverken fremskynder
eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. "
-European Association for Palliative Care (EPAC) / Verdens Helseorganisasjon (WHO)
 

Tips ein ven Skriv ut