Organisasjonsavdelinga

Rådmannen i Aukra har har tre stabsavdelingar:

  • Økonomiavdelinga
  • Personal- og organisasjonsavdelinga
  • Serviceavdelinga

Stabsleiarane og andre medarbeidarar i stabane har rådgjevande rollar mot kommunen sine einingar. Dei støttar heile organisasjonen og gir råd til rådmannen og rådmannsteamet innanfor fagområda sine.

Organisasjonsavdelinga har bl.a desse oppgåvene

  • Personalkontoret er rådgjevar for einingane og toppleiinga i aktuelt lov og avtaleverk, rekruttering, fråvær og oppretting/endring av stillingsheimlar.
  • Einingane rapporterer på IA-arbeidet kvart kvartal og dei får tilbakemeldingar på resultatet.
  • HMS, utarbeiding av lokale planer, retningsliner og avtaler,
  • Saksbehandling til politiske og partssamansette utval og sekretær for overformynderiet.
  • Som medlem av KS er vi bunde av ei hovudtariffavtale og hovudavtale forhandla fram av partane i arbeidslivet.

     

Tilsette

Rannveig Høghaug Sporsheim
Personal- og organisasjonssjef

Ingunn Misund
Personalkonsulent
 

 

 

Tips ein ven Skriv ut