Møte 7/18 Rådet for likestilling av funksjonshemma
Tid og sted: 02.05.2018 kl. 13:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
10/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
11/18 Referatsaker
12/18 Detaljregulering Falkhytten sentrum, kulturhus og basseng - 1. offentlege høyring