Møte 9/17 Kommunestyret
Tid og sted: 14.11.2017 kl. 13:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
81/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
82/17 Referatsaker
83/17 Prosjekt 257000 Kulturhus og basseng. Orientering om bassengdelen.
84/17 Plan for gang- og sykkelvegar
85/17 Plan for veg- og gatebelysning
86/17 Elevane sitt skolemiljø, revidert lovverk og kommunal oppfølging. Tidleg innsats i Aukraskolen.
87/17 Handlingsplan Kulturminneplan 2017-2021, rullering 2017
88/17 Rullering av handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg 2018-2020
89/17 Fastsetting av festeavgift for graver på Aukra kyrkjegard
90/17 Prisar leige av omsorgsbustad i nytt omsorgssenter
91/17 Husleigeauke i kommunale utleigebustader, omsorgsbustader og i kommunen sine leiligheter i Stiftelsen Aukra boligselskap frå 01.01.2018
92/17 Gebyrregulativ 2018 for saksbehandling i eining Plan og utvikling
93/17 Vass- og avløpsgebyr 2018
94/17 Gebyr for slamtømming 2018
95/17 Gebyr for renovasjon 2018
96/17 Gebyr for feiing og tilsyn 2018
97/17 Forslag til budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn
98/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021
99/17 Digitaliseringsstrategi for kommunane i ROR IKT 2018-2021
100/17 Molde Romsdal Havn IKS - oppjustering av låneramme