Møte 2/17 Kommunestyret
Tid og sted: 14.03.2017 kl. 15:05 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
19/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
20/17 Referatsaker
21/17 Sluttrapport for prosjekt 679 101 Gang- og sykkelveg Falkhytten - Solem
22/17 Sluttrapport for prosjekt nr. 303200 - Tilbygg Bergtun, ny bueining.
23/17 Sluttrapport prosjekt 648 011 Vatn utskifting asbestsementrør Aukrasanden - Hukkelberg
24/17 Sluttrapport for prosjekt 624 003 - Gjenbruk av skolebygg
25/17 Sluttrapport for prosjekt 648113 Vassledning Fræna - Hollingsholm
26/17 Oppstart prosjekt 303201 Tilrettlagte bustader Bergtun bufellesskap
27/17 Prosjekt 257000 Kulturhus og basseng. Revidert oppstartsvedtak
28/17 Kontrollutvalet - Årsmelding for 2016
29/17 Lønns- og arbeidsvilkår for tilsette på skip i norsk farvatn
30/17 Avslutning av tilsyn ved Aukraheimen