Møte 7/17 Drift og arealutvalet
Tid og sted: 25.10.2017 kl. 15:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
23/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
24/17 Referatsaker
25/17 Delegasjonssaker
26/17 Reguleringsplan Ormen Lange gassbehandlingsanlegg, endring 01 - 1. offentlege høyring
27/17 Dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy til arealoverføring

Delegerte saker
89/17 Løyve til oppføring av tilbygg til garasje, Svein Storbakk
90/17 Løyve til endring av plassering av bustadhus, Johansen/Mordal
91/17 Løyve til oppføring av firemannsbustad, Solid Utbygging AS
92/17 Løyve til arealoverføring frå gbnr. 13/331 til 13/275, Aukra kommune/Finn Løvik
93/17 Løyve til arealoverføring frå gbnr. 13/275 til gbnr. 13/369, Finn Løvik/Aukra kommune
94/17 Løyve til arealoverføring frå gbnr. 13/66 til gbnr. 13/275, Aukra kommune/Finn Løvik
95/17 Løyve til arealoverføring frå gbnr. 13/372 til gbnr. 13/275, Aukra kommune/Finn Løvik
96/17 Løyve til arealoverføring frå gbnr. 13/275 til gbnr. 13/187, Finn Løvik/Aukrakommune
97/17 Rammeløyve - tomannsbustad, Hedalm Anebyhus AS/Riviera Property AS
98/17 Løyve til arealoverføring frå gbnr 13/187 til gbnr. 13/275, Aukra kommune/Finn Løvik
99/17 Løyve til rehabilitering av skorstein, Rolf Arne Dahl/Aud Wally Berg Reineke
100/17 Løyve til oppføring av brygge ved naust, Ragnhild Grønbech Devold
101/17 Avslag på søknad om endring av gitt løyve, Jens Nygård
102/17 Frådeling/grensejustering Monsen, Leif Erling - Jensen, Stig
103/17 Løyve til arealoverføring frå gbnr. 21/4 til 21/16, Leif Monsen/Stig Jensen