Møte 1/18 Drift og arealutvalet
Tid og sted: 24.01.2018 kl. 15:10 - Kommunehuset
Møtedokumenter

Politiske saker
Før møta er dei politiske sakene berre tilgjengeleg i møteinnkallinga ovanfor.
1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/18 Referatsaker
3/18 Delegasjonssaker
4/18 Møteplan for drift- og arealutvalet 2018
5/18 Privat reguleringsplan for Gossen feriesenter - Eigengodkjenning
6/18 Privat reguleringsplan for Halsen naustområde - 1. offentlege høyring

Delegerte saker
1/18 Løyve til arealoverføring frå gbnr. 3/12 som tilleggsareal til 3/100, Varhaugvik/Småge Eiendom AS
2/18 Løyve til oppføring av einebustad, Hedalm Anebyhus AS/Hesjedal
3/18 Løyve til mellombels plassering av container ved Gossen barne- og ungdomsskole
4/18 Løyve til oppføring av peis og pipe. Arnt Ove Hol/Fliseksperten AS
5/18 Løyve til anlegg av veg og vatn- og avlaupleidning fram til bustadtomt gbnr. 2/79, Torstein Engstad/Odd Småge AS
6/18 Søknad om deling/justering av grunneigedom gbn 13/229
7/18 Løyve til rehabilitering av skorstein, Randi Oterhals Dador/Murmester J. Krakeli & Sønner
8/18 Løyve til anlegg av vann- og avløpsanlegg til boligfelt Bergtun, Asplan Viak/Aukra kommune
9/18 Løyve til rehabilitering av teglpipe, Fliseksperten AS/Oterhals og Viddal
10/18 Løyve til arealoverføring frå gbnr. 13/4 til tilleggsareal for gbnr. 13/229, Petra Blomsnes Brenden
11/18 Reguleringsplan Sporsem bustafelt, endring 01 - eigengodkjenning
12/18 Søknad om nedsetting av kommunale avgifter gnr. 13 bnr. 92
13/18 Søknad om nedsetting av kommunale avgifter gnr. 1 bnr. 144
14/18 Løyve til arealoverføring frå gnr./bnr. 8/7 til 8/71, Eikrem og Årgårdsvik
15/18 GID 027/003 Frådeling - Eidskrem, Hans - Heggdal Kåre
16/18 Søknad om omdisponering av dyrka jord - behandlig etter jordlova
17/18 Igangsettingsløyve for oppføring av einebustad, Hedalm Anebyhus AS
18/18 Endring av rammeløyve for oppføring av einebustad, Hedalm Anebyhus AS
19/18 Løyve til rehabilitering av skorstein, Willy Berg/Cementprodukt AS