Melding om arrangement

Melding om arrangement må vere motteke av brannvesenet to veker før arrangementet skal finne stad.

Ved melding om arrangement skal ein nytte elektronisk søknadsskjema. Sjå skjema i høgremenyen.

Det er arrangøren si plikt å dokumentere branntryggleiken, og Brann- og eksplosjonsvernloven fastset ei meldeplikt til brannmynde når arrangement skal skje. Den ansvarlege skal i god tid før arrangementet sende melding til brannvesenet, dersom dette skal føregå i ei bygning eller på eit område som normalt ikkje vert brukt til denne type arrangement. Kravet om melding om arrangement er heimla i brann- og eksplosjonsvernloven § 7, og seier:

7. Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillingar, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne typen arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendig for å vurdere faen for brann, og fastsette de nødvendige brannsikkerhetstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)
Vidare set Forskrift om brannforebyggende tiltak (FOBTOT) bestemmingar for korleis verksemda skal håndtere unormal eller sterkt varierande risiko. FOBTOT § 3-6 :

§ 3-6. Unormal eller sterkt varierende risiko

Virksomhet/bruker skal ved drifts- og bruksforhold som kan lede til markert øking i fare for anntennelse eller brannspredning, gjennomføre ekstraordinære tiltak som sikrer at risikoen ikke øker.

Tilsvarende gjelder dersom tekniske tiltak, bygningsdeler, utstyr, anlegg, mv. eller deler av slike, som er av vesentlig for brannsikkerheten settes ut av funksjon i perioder.

Eier og virksomhet/bruker skal i fellesskap etter brann, branntilløp e.l. iverksette nødvendige undersøkelser for å avdekke eventuelle mangler ved brannsikkerheten, samt iverksette ekstraordinære brannverntiltak inntil risikoen er normalisert.

Rettleiing for tryggleik ved store arrangement (DSB)
Ved vurdering av tryggleiken til arrangement vil brannvesenet leggje til grunn "Rettleiar for tryggleik ved store arrangement", utarbeida av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Rettleiaren frå DSB gjev innføring i dokumentasjon av tryggleiken ved arrangement. Hovudmoment i samband med melding om arrangement er:

  • Tidspunkt og tema for arrangement, storleik, kvar det skal vere osv.
  • Risikoanlyse med kartlegging av kva som kan gå galt, korleis ein skal unngå at det skjer og kva tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensane dersom noko galt skjer.
  • Beskriving av bygninga/området si utforming og tilhørande installasjonar eller utstyr, slik som alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømmingsskilt/lys.
  • Beskriving av innreiinga og utstyret si brennbarheit, brannfarleg verksemd, samt bygningskonstruksjonane sin brannmotstand og evne til å motstå samanstyrtning.
  • Beskriving av rømmingsvegar (plassering, antall tilkomstar, bredde osv) sett i høve til berekna tal på personar og tilgjengeleg rømmingstid. Tal på personar bør eventuelt setjast etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgjevar.
  • Bruk av brannfarleg vare, herunder propan.
  • Prosedyre for evakuering.
  • Oversikt over personar som har ansvar for tryggleiken - antall, rutine og ansvar, gjennomført opplæring/øving osv.
  • Tilrettelegging for redningspersonalet sin tilkomst

Kontroll
Brannvesenet kan gjennomføre kontroll før eller under arrangement dersom det er naudsynt.

Lover og retningslinjer
Krav i lov og forskrift som handlar om tryggingsstiltak ved arrangement er skildra i Brann- og eksplosjonsvernlova § 7 og i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) § 3-6. Andre forskrifter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften)

Lovpresedens
Brann- og eksplosjonsvernloven


 

 

Tips ein ven Skriv ut

Tenesteforklaringar