Kommunale planar

Melding av oppstart på reguleringsplanar

Plan- og bygningslova seier om oppstart av reguleringsplanarbeid:

§ 12-8.Oppstart av reguleringsplanarbeid

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis.

Under finn du ei oversikt over reguleringsplanar det er medlt oppstart på i Aukra kommune. Etter kvart som reguleringsplanane er ferdig utarbeidde vert dei lagd ut på høyring. Dei vert då fjerna frå denne oversikta, og visast i staden på oversikta over reguleringsplanar til høyring.

PlanID Plannamn Høyringsfrist
201404 Rindarøy 18.08.2014
201405 Falkhytten sentrum Vest

18.08.2014

201407 Nautneset vest

20.10.2014

201501 Barnebo barnehage 06.03.2015
Tips ein ven Skriv ut