A_Symbol_gronn_gronn

Ledige stillingar i Eining kultur og Eining heimetenester

Eining for kultur har ei 20% prosjektstilling og Eining hemetenester har ei 40% stilling ledig som helsefagarbeidar. 

Prosjektmedarbeidar i Eining for kultur:

Arbeid med ungdom på fritida
20% prosjektstilling i eitt år med moglegheit for forlenging

Den tilsette si rolle vil vere som inspirator, tilretteleggjar og veiledar, ein som har tid til å lytte og samtale.

Søknadsfrist er 18.12.17

Les meir og søk på stillingane her

Hesefagarbidar Heimetenester:

Det er behov for auka bemanning grunna endring i drift mot omlegginga av tenestene til innflytting i nytt omsorgssenter
i mai 2018. Aukra kommune har etablert midlertidige omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg. Det skal aukast til 20
bustadar i det nye omsorgssenteret. I løpet av 2018 vil det bli auke i stillingsressursar til faste stillingar

40% stilling helsefagarbeidar (vikariat). Gjeld frå 01.01.2018 - 30.04.2018 Det er mulig for fast tilsetting etter vikariatet om den som har permisjon får fast tilsetting annan stad. Turnus dag/kveld og 3.kvar helg 

 

Søknadsfrist er 18.12.17

Aukra kommune nyttar elektronisk søknad på stillingar.

Les meir og søk på stillingane her

 

 

Tips ein ven Skriv ut