Aukraheimen inngangsparti

Institusjonstenester - Aukraheimen

Aukraheimen er ein sjukeheim med 3 avdelingar og 38 plassar.
Alle bebuarane har einerom

Aukraheimen tilbyr kort- og langtidsopphald til menneske som treng heildøgns pleie og omsorg i samband med aldring, trening etter sjukdom / operasjonar eller lindrande behandling ved alvorleg sjukdom og død.  Pårørande som har tyngande omsorgsoppgåver kan få avlasting ved at den hjelpetrengande får korttidopphald ved Aukraheimen.

Sørbo: 16 sjukeheimsplassar der 1 plass er avsett for lindrande behandling. Lindrande eining er tilrettelagt slik at  pårørande kan vere tilstades heile døgnet.

Nordbo: 16 sjukeheimsplassar

Lillebo: Skjerma eining for personar med demens med 6 plassar.

Tips ein ven Skriv ut