Institusjonstenester

Aukra omsorgssenter er ein sjukeheim med 3 avdelingar og 30 plassar.
Alle bebuarane har einerom

Omsorgssenteret tilbyr kort- og langtidsopphald til menneske som treng heildøgns pleie og omsorg i samband med aldring, trening etter sjukdom / operasjonar eller lindrande behandling ved alvorleg sjukdom og død.  Pårørande som har tyngande omsorgsoppgåver kan få avlasting ved at den hjelpetrengande får korttidopphald ved omsorgssenteret.

Tips ein ven Skriv ut