ferga over julsundet

Heimetenestene si målsetteing

Målet med heimetenestene er å gje den enkelte brukar hjelp til sjølvhjelp, slik at vedkomande kan bu i eigen heim.

Heimetenestene omfattar:

  • Heimesjukepleie, praktisk bistand/heimehjelp, brukarstyrt personleg assistent BPA, tryggingsalarm, omsorgsløn og støttekontakt til personar over 70 år.
  • Dagsentertilbod
  • Psykisk helse- og rusomsorg
  • Demensomsorg

Heimetenestene omfattar tilbod til ca 100 heimar. Enkelte heimar har hjelp annakvar veke, andre har hjelp fleire gonger i døgnet, både dag og natt. Kontortid frå kl. 08.00 til kl 15.30 på kvardagar. Heimesjukepleia har vakt heile døgnet.

Tekniske hjelpemidlar
Heimetenesta har saman med ergoterapeut ansvar for tekniske hjelpemiddel i heimane. Heimetenesta har eigen syns- og hørselkontakt. 


Kontakt:
Besøksadresse: Aukraheimen, Aukravegen 303, 6480 Aukra
e-post: post@aukra.kommune.no
Telefon 71 17 11 30 / 71 17 14 23
Vakttelefon heimesjukepleien: 418 59 000

Einingsleiar Jorunn Hurlen  tlf 71 17 14 22 / mobil 480 62 984
Syns- og hørselkontakt Reidun Stavik tlf 71 17 14 20
 

Tips ein ven Skriv ut