eldre med rullator

Heimesjukepleie

Heimesjukepleien yter pleie og omsorg til sjuke og funksjonshemma i eigen heim. Tenesta kan for eksempel inkludere sårbehandling, personleg stell og medikamenthandtering.

Heimesjukepleie sine oppgåver:

  • Bistand til å meistre daglege aktivitetar og behov.
  • Hjelp til alvorleg sjuke og døyande. Ved omfattande hjelpebehov kan tenesta bli gitt ved Aukraheimen.
  • Tilrettelegging ved måltid, administrasjon av medikament, injeksjonar og smertelindring.
  • Sårbehandling og blodprøvetaking for brukarar som ikkje er i stand til å oppsøkje legekontor.
  • Installere og administrere tryggingsalarm.
  • Formidle kontakt med kommunal fysioterapeut/ergoterapeut.
  • Informere om offentleg tannhelseteneste til brukarar som har hatt hjelp frå pleie og omsorgstenesta i minst 3 mnd.
  • Søkje om hjelpemiddel.

Pårørande må hjelpe brukar med tenester utover det heimetenesta kan gje tilbod om, til dømes følgje til sjukehus, lege, tannlege o.l.
Heimesjukepleie er gratis

Kontakt:
Besøksadresse: Aukraheimen, Aukravegen 303, 6480 Aukra
Postadresse: Aukraringen 25, 6480 Aukra
e-post: post@aukra.kommune.no
Telefon 71 17 11 30 / 71 17 14 23
Vakttelefon heimesjukepleien: 418 59 000

Einingsleiar Jorunn Hurlen tlf 71 17 14 22 / mobil 480 62 984
Avdelingsleiar Linda Eckhoff tlf 71 17 14 38 / mobil 916 04 713
 

Tips ein ven Skriv ut