Fosterheim / Å vere fosterheim

Tenesteomtale

Har du eller de lyst til å vere fosterforeldre og evnar å gi born ein trygg og god heim? Ein fosterheim tek imot born når barnevernstenesta har avgjort at ein skal setje i gang eit hjelpetiltak eller i samband med omsorgsovertaking. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med heimen. Du vil få den nødvendige opplæringa.

Målgruppe

Personar som har særleg evne til å gi barn eit trygt og godt heim, og som kan løyse oppfostringsoppgåvene i samsvar med dei føresetnadene som er lagt til grunn om opphaldet si varighet m.m.

Kriterium/vilkår

Fosterforeldra skal vurderast nøye opp mot det individuelle behovet som fosterbarnet har. Dei viktigaste krava til deg er at du er i ein stabil livssituasjon og har eit sosialt nettverk -  uansett om du er sambuar, einsleg eller gift.

For å bli godkjend, må du leggje fram tilfredsstillande politiattest. Det kan krevjast politiattest også frå andre som bur i fosterheimen.

Lover

Sjå spesielt barnevernloven § 6-10 og kapittel 4.

Barnevernloven
Forskrift om fosterhjem

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Kontaktinformasjon
Fosterheimstenesta Nordmøre og Romsdal
Julsundvegen 49 a
Molde
Telefon: 46 61 74 00
E-post: fosterhjemstjeneste.molde@bufetat.no

Tjenesten oppdatert: 28.09.2017 14:08