Foto av sølekake

Foreldreråd og samarbeidsutval

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta i vare barnet sitt behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

03. juni 2014

Foreldrerådet for Bergetippen barnehage

Foreldrerådet er foreldra til alle barna som har plass i barnehagen. Dei skal fremje felles interesser og vere med å skape eit samarbeid som fremjer eit godt barnehagemiljø.

03. juli 2017

Samarbeidsutvalet for Bergetippen barnehage

Samarbeidsutvalet er foreldre, tilsette og eigar (Aukra kommune). Utvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ.

03. juli 2017