Barn som har laget mennesker av pinner

Foreldreråd og samarbeidsutval

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta i vare barn sitt behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

20. mai 2014

Foreldrerådet

Foreldrerådet er foreldra til alle barna. Dei skal fremje felles interesser og bidra til at samarbeidet er med å skape eit godt barnehagemiljø.

20. mai 2014

Samarbeidsutvalet

Samarbeidsutvalet er foreldre, tilsette og eigar (Aukra kommune). Det skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ.

20. mai 2014