www.aukra.kommune.no

gul sommerblomst

Dagsenter rus og psykisk helse

Målgruppe

Målgruppa er personar med rusrelaterte utfordringar og psykiske vanskar. Dagsenteret har tilbod tilpassa den einskilde som har behov for teneste/tiltak. Dagsenteret brukar lokala til base for tiltak til den einskilde brukar som har vedtak om teneste. Tiltak om teneste er individuelt eller grupperetta aktivitet ved senteret eller meir utadretta mot samfunnet.

Kostar det noko?

 

Opningstider

Tysdagar og fredagar frå kl. 09.00 til 15.30

Slik søkjer du

  • Fyll ut søknadsskjemaet som du finn i høgremenyen.
  • Du må velje kva dagsentertilbod du søkjer på.
  • Søknaden vert behandla fortløpande

Klage på vedtak

Vedtak om dagtilbod er eit enkeltvedtak som du kan klage på. Klagefristen er 3 veker frå du fekk vedtaket frå kommunen. Klagen sender du til:

Aukra kommune
Nyjordvegen 12
6480 Aukra

eller til post@aukra.kommune.no

Kontakt

Heidi Tangen Telefon 474 84 574
 

Tips ein ven Skriv ut