www.aukra.kommune.no

Bergtun bufellesskap

Butenesta for funksjonshemma

Bergtun bufellesskap har 9 omsorgsbustadar lokalisert med felles oppholdsrom.

Bergtun bufellesskap har omsorgsbustader med  heildøgns bemanning. Bebuarane får helse- og omsorgstenester etter individuelle behov og i tråd med vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og Lov om pasient- og brukarrettigheiter. Bergtun bufellesskap er organisert under Eining institusjonstenester.

Søknad om plass
Søknadsskjemaet om Helse- og omsorgstenester ligg i høgremenyen og under skjema a-å.
Søknaden vert å sende til :  Aukra omsorgssenter v. Heimetenesta, Aukraringen 14, 6480 Aukra.

Kontakt:
Besøksadresse: Flatå 4, 6480 Aukra
telefon: 974 85 138

Avdelingsleiar Wenche Elin Småge, kontortelefon: 71 17 14 73 (mellom kl. 08.00 -15.30)

 

Tips ein ven Skriv ut