Avlasting

Generelt

Avlasting skal gjere det mogleg for pårørande å oppretthalde gode familierelasjonar, bevare sosialt nettverk og ha moglegheit for nødvendig og regelmessig fritid. Innhaldet i tenesta er ivaretaking av grunnleggande behov som er den omsorg og tryggleik som til vanleg vert ytt i heimen.  Avlastingstilbod i Aukra kommune kan vere tiltak i heimen, avlasting i privat heim, avlasting i Avlastingsbustaden, dagopphald, kortidsopphald ved Aukraheimen og andre tenester som kan vere til avlasting for omsorgsytar. Tenestene blir utarbeidd i tett samarbeid med omsorgsytar. Pårørande får tildelt avlasting der søknad om teneste er for å ivareta pårørande og ikkje ei vurdering ut frå helsetilstand, observasjon eller behandling av brukar.

Tenesteomtale

Har du omsorgsoppgåver som gjer at du har behov for avlasting? Kommunen kan til dømes gje avlasting i form av heimehjelp, dagtilbod eller avlastingsopphald på sjukeheim og avlasingsbustad for barn og unge. Avlastinga skal gje deg rom for normal fritid, høve til å reise på feriar og tid til å halde fast ved det sosiale nettverket ditt.

Målgruppe

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengande

Kriterium/vilkår

Du skal ha eit særleg tyngjande omsorgsarbeid. Mellom dei momenta ein kan ta omsyn til, er desse:

  • om du arbeider mange timar per månad med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er meir fysisk eller psykisk tyngjande enn vanleg
  • om omsorgsarbeidet inneber mykje nattarbeid eller avbrot i nattesvevnen

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer kva tenester ein skal gi.

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

Utgifter til aktivitet, reiseutgifter og personlege innkjøp, må brukar dekkje sjølv.Ved avlastingsopphald skal pasienten sjølv dekke utgifter til medisinsk behandling på same måte som i heimen.

Lover

Dette er ei lovpålagd teneste etter helse- og omsorgstenestelova. Sjå blant anna

Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerrettighetslova § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om avlasting. Både omsorgsytaren og den hjelpetrengjande sjølv kan søkje om avlasting.

Saksbehandling

Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at vedtaket vil bli gjort.

Høve til å klage

Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Både omsorgsytaren og den hjelpetrengjande kan klage på avgjerda. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir vedtaket ståande, vil saka bli sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Tjenesten oppdatert: 25.09.2017 19:05