Avlasting for familiar med særleg tyngande omsorgsarbeid

Avlasting skal gjere det mogleg for pårørande å oppretthalde gode familierelasjonar, bevare sosialt nettverk og ha moglegheit for nødvendig og regelmessig fritid.

Innhaldet i avlastingstenesta er ivaretaking av grunnleggande behov, omsorg og tryggleik som til vanleg vert ytt i heimen. Avlastingstilbod i Aukra kommune kan vere tiltak i heimen, avlasting i privat heim, avlasting i Aukra avlastingsbustad, dagopphald, kortidsopphald ved Aukra omsorgssenter og andre tenester som kan vere til avlasting for omsorgsytar. Tenestene blir utarbeidd i tett samarbeid med omsorgsytar. Pårørande får tildelt avlasting der søknad om teneste er for å ivareta pårørande og ikkje ei vurdering ut frå helsetilstand, observasjon eller behandling av brukar.

Tips ein ven Skriv ut