www.aukra.kommune.no

Hagen ved Aukraheimen

Avlastingsopphald i institusjon

Avlasting skal gjere det mogleg for pårørande å oppretthalde gode familierelasjonar, bevare sosialt nettverk og ha nødvendig og regelmessig fritid.

Innhaldet i tenesta er ivaretaking av grunnleggande behov og den omsorg og tryggleik som til vanleg vert ytt i heimen. Ved avlastingsopphald skal pasienten sjølv dekke utgifter til medisinsk behandling på same måte som i heimen. Utgifter til aktivitet, reiseutgifter og personlege innkjøp under opphaldet, må brukar dekkje sjølv.  Tenestene blir utarbeidd i tett samarbeid med omsorgsytar. Pårørande får tildelt avlasting der tenesta skal ivareta pårørande og ikkje vurdering av helsetilstand, observasjon eller behandling av brukar.
 

Tips ein ven Skriv ut