Heim/Vedtekne/Andre planar A-Å
Gjeldande for løyveperioden 2016-2019

Alkoholpolitisk plan

Vedteke i K-sak 17/11 den 8. mars 2016
Korrigert 13. mai 2016 for formalfeil

Alkoholpolitisk plan for Aukra kommune gjev rammer for behandlinga av saker etter alkohollova og gjev politikarar, innbyggjarar og næringsdrivande oversikt over kva som vert lagt til grunn ved behandling og avgjerd i slike saker.

Planen skal vere retningsgivande både for administrasjonen ved førebuing av saker til politisk behandling og ved vedtak av sals- og skjenkjeløyve.

Denne alkoholpolitiske planen gjeld for inneverande kommunestyreperiode og vart vedteken 8. mars 2016. Framtidige rulleringar/fornying av planen skal vedtakast i kvar kommunestyreperiode.

Alkoholpolitisk plan

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Alkoholpolitisk plan

Alkoholpolitisk plan

Tips ein ven Skriv ut