bilde til heimesider Halsen

201702 Privat reguleringsplan Halsen naustområde - melding om planvedtak

Klagefrist 16.07.2018

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 19.06.2018, sak 38/18, vedteke privat reguleringsplan Halsen naustområde.

Plandokukumenta er tilgjengelege på fylgjande stader:

  • I resepsjonen på kommunehuset
  • På kommunen sin planportal (www.aukra.kommune.no – Planar og høyringar – Siste vedtekne planar - Privat reguleringsplan Halsen naustområde

Kommunestyret sitt godkjenningsvedtak for denne reguleringsplanen kan påklagast til fylkesmannen i Møre og Romsdal innan tre veker etter denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova § 1-9, og forvaltningslova kapittel VI.

Krav om erstatning etter § 15-3, og innløysing etter § 15-2 i plan- og bygningslova må settast fram seinast tre år etter denne kunngjeringa, eller seinast tre år etter at eventuelle byggverk er fjerna.

Klagen skal være grunngjeven, og skal sendast til Aukra kommune, Nyjordvegen 12, 6480 Aukra eller post@aukra.kommune.no.

 

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)

Plankart

Føresegner

Planomtale

ROS-analyse

Tiltakshavar sitt erstatningsareal i kommuneplanen sin arealdel 2016_2028 (gjeldande kommuneplan)

Tiltakshavar sitt naustområde i kommuneplanen sin arealdel 2006_2018 (forrige kommuneplan)

Innkomne merknader etter offentleg høyring

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut